Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-18

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2229/12
Počet listů: 4
V Praze dne 18. dubna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 18. dubna 2012

(16. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice Souhrnná informace o vyhodnocení rizik operačních programů s dopady na státní rozpočetč.j. 321/12Vláda vzala na vědomí informace uvedené v materiálu č.j. 321/12, předloženém ministrem pro místní rozvoj a doplňující ústní informace ministra pro místní rozvoj.2.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila a uložila ministru financí dopracovat předložený návrh zákona ve smyslu závěrů jednání ministra financí s místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády ze dne 16. dubna 2012 s tím, že takto dopracovaný návrh zákona vláda projedná na jednání své schůze dne 2. května 2012.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.3.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spořeníč.j. 88/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 276                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtuč.j. 192/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 277                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.5.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640)č.j. 344/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 278                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 278  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.6.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Vojtěcha Adama a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (sněmovní tisk č. 639)č.j. 345/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 279                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 279  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.7.
Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 634)č.j. 346/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 280                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 280  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínek vlády.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.8.
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkoly na rok 2012č.j. 331/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 281                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.9.
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období let 2012 až 2015č.j. 334/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 282                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.10.
Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politikuč.j. 338/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 283                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.11.
Použití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)č.j. 324/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 284                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.12.
Návrh Harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformaceč.j. 347/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 285                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Stanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 348/12Materiál předložený ministrem zemědělství byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 25. dubna 2012.14.
Návrh na změnu Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovaceč.j. 335/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 286                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 286  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Zrušení usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1494, o úhradě pravidelného ročního příspěvku Evropské environmentální kanceláři (EEB)č.j. 333/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 287                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Návrh na obeslání znovu svolané Diplomatické konference o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, konané v Pekingu ve dnech 20. až 26. června 2012č.j. 330/12Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 288                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 288  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Ukrajinu ve dnech 19. až 21. dubna 2012č.j. 350/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 289                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Bulharské republice, která se uskutečnila dne 27. března 2012č.j. 349/12Materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 25. dubna 2012.19.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011č.j. 352/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 290                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.20.
Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001č.j. 356/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 291                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.
Návrh na sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Gruzieč.j. 353/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 292                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.22.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb a technické podpory pro rozhodovací procesy v oblasti kosmických aktivitč.j. 364/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 293                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.Pro přijetí navrhovaného usnesení hlasovali předseda vlády, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o výsledcích kontrol dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovištích (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 297/12


2.
Zpráva o stavu realizace úkolů stanovených v usnesení vlády ze dne 18. ledna 2012 č. 50, o změně Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy (předložil ministr vnitra)č.j. 329/12


3.
Informace o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (předložil ministr zemědělství)č.j. 326/12


4.
Informace o smlouvě č. 122800205 na poskytování služby komplexního pozáručního servisu provozovaných letounů L-159 a L-159 T1 Armády České republiky v letech 2012 až 2016 (předložil ministr obrany)č.j. 340/12


5.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 26. března 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 351/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman