Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-01-11

Dodatek č.1
Dodatek č.2

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2200/12
V Praze dne 10. ledna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 11. ledna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)č.j. 1135/11 - bod 2 schůze vlády 4.1.2012Předkládá: ministryně kultury


3.
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012č.j. 1322/11Předkládá: ministr financí


4.
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011č.j. 7/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v České republiceč.j. 1372/11Předkládá: ministr dopravy


6.
Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013, aktualizace pro roky 2012 - 2013č.j. 1371/11Předkládá: ministr dopravy


7.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010č.j. 1337/11Předkládá: ministr životního prostředí


8.
Informace o stavu Programu Zelená úsporámč.j. 1299/11Předkládá: ministr životního prostředí


9.
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihovenč.j. 14/12Předkládá: ministryně kultury


C. K projednání bez rozpravy:

10.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 13/12Předkládá: ministr zemědělství


11.
Průběžné plnění opatření Akčního plánu podpory odborného vzděláváníč.j. 12/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


12.
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR a Akční plán pro období 2011 - 13č.j. 1364/11Předkládá: ministr životního prostředí


13.
Změna usnesení vlády ze dne 2. 11. 2011 č. 797, o bezúplatných převodech nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Královéč.j. 18/12Předkládá: ministr spravedlnosti


14.
Návrh na jmenování profesorůč.j. 17/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


15.
Návrh na přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantechč.j. 4/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje České republikyč.j. 1369/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj2.
Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČRč.j. 1366/11Předkládá: ministr životního prostředí3.
Informace o pokroku v OP VK na základě usnesení vlády č. 556/2011 (k 30.11.2011)č.j. 1363/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy4.
Informace k Zelené knize modernizace směrnice o odborných kvalifikacích a harmonogram dalšího postupu projednáváníč.j. 1/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy5.
ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍPRAVNÉ FÁZE NAPIV ROK 2011č.j. 10/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy6.
Desegregace romských dětí, žáků a studentů ve vzdělávání Zpráva o pokroku v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011č.j. 6/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy7.
Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozuč.j. 5/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy8.
Zpráva o průběhu a výsledcích maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2011č.j. 16/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy9.
Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajůč.j. 3/12Předkládá: ministr vnitra10.
Zpráva o vyhodnocení plnění usnesení vlády č. 465/2010 za rok 2010č.j. 1365/11Předkládá: ministr životního prostředí11.
Informace o smlouvě č. 112800451 „Generální opravy vrtulníků Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a Mi-24/35“č.j. 15/12Předkládá: ministr obrany12.
Informace o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/28 "Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů"č.j. 1368/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf