Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 412 + P

o plánu práce vlády na 2. pololetí l995 a výhledu na 1. pololetí l996

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s c h v a l u j e

l. plán práce vlády na 2. pololetí l995 uvedený v příloze č. l tohoto usnesení,

2. přehled námětů navržených výhledově pro plán práce vlády na 1. pololetí l996 uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha č.1 k usnesení vlády ze dne 12.července 1995 č.412

P l á n p r á c e v l á d y n a 2. p o l o l e t í 1995


Přehled plánovaných úkolů období: 01.07.95 - 31.07.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel

**************************************************************

1. Program počítačového rozvoje informačních zdrojů knihoven a dalších institucí MK

2. Doplnění koncepce útlumu hornictví ve vztahu k usnesení vlády ČR z 9. prosince l992 č. 69l MPO

3. Návrh Základních přístupů České republiky ke sjednávání dohod o volném obchodu MPO

4. Integrovaná telekomunikační síť MV MV


Přehled legislativních úkolů období: 01.07.95 - 31.07.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Předpokládaný termín nabytí účinnosti

**************************************************************

1. Návrh zákona o zřízení Správy chráněných krajinných oblastí a o MŽP 1/96

změně zákona ČNR č. ll4/l992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

(LR)


Přehled plánovaných úkolů období: 01.08.95 - 31.08.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel

**************************************************************

1. Návrh na obeslání 5. Evropské regionální konference MOP MPSV

2. Návrh na další prohloubení liberalizace vzájemného obchodu zemí Středoevropské dohody MPO, MZV

3. Návrh smlouvy mezi ČR a SRN o ulehčení mezinárodní dopravě životně důležitých zásilek MD,MZV

civilní dopravou


Přehled legislativních úkolů období: 01.08.95 - 31.08.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Předpokládaný termín nabytí účinnosti

**************************************************************

1. Návrh nařízení vlády, kterým se vydává seznam nemocí z povolání MPSV 1/96

(LR)

2. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví všeobecné vyměřovací MPSV 1/96

základy za období před rokem l996

(LR)

3. Návrh zásad veterinárního zákona MZE 7/96

(LR)

4. Návrh zásad zákona o odpadech MŽP 8/96

(LR)

5. Legislativní pravidla vlády ÚLVS

(LR)


Přehled úkolů pro informaci období: 01.08.95 - 31.08.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Termín

**************************************************************

1. Informace o účasti na 82. Mezinárodní konferenci práce MPSV,MZV

2. Informace o výsledku jednání s Mezinárodními ropnými společnostmi o MPO

jejich vstupu do České rafinerské a.s.

3. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v I. pololetí l995 MV


Přehled plánovaných úkolů období: 01.09.95 - 30.09.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel

**************************************************************

1. Návrh státního rozpočtu České republiky na rok l996 MF

2. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí l995 MF

3. Návrh na přístup České republiky k Evropské úmluvě o televizi bez hranic MK, MZV

4. Nakládání s vyhořelým jaderným palivem a s vysoce radioaktivními odpady v České republice MPO, MŽP

a jejich zneškodnění

5. Koncepce řešení základních otázek správního trestání, správního řízení a úlohy správního MV, MSP

soudnictví

(LR)

6. Česká republika a Rámcová Úmluva OSN o změně klimatu MŽP,MPO

7. Zpráva o stavu životního prostředí České republiky v roce l994 MŽP

8. Aktualizace usnesení vlády č. 63l/l993 o rozvoji dálnic a čtyřpruhových silnic pro MD

motorová vozidla v České republice do roku 2OO5 pro rok l996

9. Návrh na obeslání l9. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO) MD

10. Bezúplatný převod vojenského zařízení Praha (ÚDA II) Čs. obci legionářské MO

11. Úprava vztahů mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael v oblasti ochrany MO, MZV

utajovaných vojenských informací

12. Návrh dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a MO, MZV

povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové

armádě a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem ČSFR

13. Návrh na obeslání 39. Generální konference MAAE SÚJB, MZV


Přehled legislativních úkolů období: 01.09.95 - 30.09.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Předpokládaný termín nabytí účinnosti

**************************************************************

1. Návrh zásad horního zákona MH

(LR)

2. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok l996 MF 1/96

(LR, RHSD)

3. Návrh zásad zákona o výkonu vlastnického práva státu MF, ÚLVS 1/97

(LR)

4. Návrh zásad zákona o sociálněprávní ochraně dětí a mládeže MPSV 1/97

(LR)

5. Návrh novely nařízení vlády č. 86/l993 Sb., o osobních požitcích MPSV, MF 11/95

poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

(LR)

6. Návrh věcného záměru zákona o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich MPO 10/96

kontrole

(LR)

7. Návrh nařízení vlády o odměňování odsouzených za práci ve výkonu MSP 3/96

trestu odnětí svobody

(LR)

8. Návrh novely zákona č. 283/l993 Sb., o státním zastupitelství MSP 3/96

(LR)

9. Návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník MSP 4/96

(LR)

10. Návrh zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti MSP 3/96

(LR)

11. Návrh zásad novely zákona č. l38/l973 Sb., o vodách MŽP, MZE 3/96

(LR)

12. Návrh novely zákona č. l99/l994 Sb., o zadávání veřejných zakázek MHS 1/96

(LR)

13. Návrh zákona o civilním letectví MD 9/96

(LR)

14. Návrh věcného záměru zákona o Civilní obraně České republiky MO 1/97

(LR)


Přehled úkolů pro informaci období: 01.09.95 - 30.09.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Termín

**************************************************************

1. Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za l.pololetí l995 MPSV

2. Zpráva o měnovém vývoji v České republice v l. pololetí l995 ČNB

3. Zpráva o vývoji platební bilance České republiky za l. pololetí l995 ČNB


Přehled plánovaných úkolů období: 01.10.95 - 31.10.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel

**************************************************************

1. Přehled majetkových účastí státu v držení České republiky FNM MSNM

2. Návrh na ratifikaci úmluv MOP (č. lO5, lO8 a MPSV, MZV

l32)

3. Návrh na přístup České republiky k Evropské úmluvě o filmové spolupráci MK, MZV

4. Postup sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem MPO

5. Zajištění podmínek trvalého pobytu osob českého původu (krajanů) na území České MV

republiky v roce l996

6. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou SRN o spolupráci na hraničních vodách MŽP, MZV

7. Návrh na obeslání 3. Valného shromáždění OTIF MD

8. Souhrnná zpráva o výsledcích dosažených při sbližování právních předpisů České republiky s ÚLVS

právem ES a o dalších záměrech v této oblasti


Přehled legislativních úkolů období: 01.10.95 - 31.10.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Předpokládaný termín nabytí účinnosti

**************************************************************

1. Návrh zásad zákona o Úřadu na ochranu osobních údajů MH 7/96

(LR)

2. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní MPSV

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

(LR, RHSD)

3. Návrh nařízení vlády o přechodu na plnění povinné devítileté MŠMT 1/96

školní docházky na základní škole

(LR)

4. Návrh věcného záměru novely zákona č. 58/l969 Sb., o odpovědnosti za škodu MSP 6/96

způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným postupem

(LR)

5. Návrh zásad zákona o pobytu cizinců MV 6/96

(LR)

6. Návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých z činnosti Státní bezpečnosti MV 1/96

(LR)

7. Návrh zásad zákona o poskytování azylu a dočasného útočiště MV 6/96

(LR)

8. Návrh věcného záměru zákona o vojenské obraně České republiky MO 1/97

(LR)

9. Návrh věcného záměru branného zákona MO 1/97

(LR)

10. Návrh věcného záměru zákona o průběhu služby vojáků základní služby MO 1/97

(LR)

11. Návrh zákona o nadacích ÚLVS 1/96

(LR)


Přehled úkolů pro informaci období: 01.10.95 - 31.10.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Termín

**************************************************************

1. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR MPSV

2. Stručná analýza a aktualizovaná prognóza makroekonomického vývoje České republiky v ČSÚ

roce l995


Přehled plánovaných úkolů období: 01.11.95 - 30.11.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel

**************************************************************

1. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok l996 MSNM

2. Návrh politiky podpory podnikání v České republice v roce l996 MH

3. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za l. - 3. čtvrtletí l995 MF

4. Vyhodnocení plnění usnesení vlády č. 3O7/l99l a návrh dalšího postupu při realizaci projektu MK

ochrany movitého kulturního dědictví

5. Návrh privatizace Nové huti, a.s. a VÍTKOVICE, a.s. MPO, MSNM

6. Zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka v České republice v roce MV

l996

7. Řešení pobytu a zabezpečení osob v dočasném útočišti po l. lednu l996 MV, MZV

8. Návrh řešení problémů povodňové ochrany ČR MŽP


Přehled legislativních úkolů období: 01.11.95 - 30.11.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Předpokládaný termín nabytí účinnosti

**************************************************************

1. Návrh věcného záměru novely zákona ČNR č. 2/l969 Sb., o zřízení ministerstev MSNM 6/96

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

(LR)

2. Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník MF 1/96

(LR)

3. Návrh novely zákona ČNR č. 524/l992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů MF 4/96

České republiky

(LR)

4. Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima MPSV 1/96

(LR)

5. Návrh zásad zákona o hospodaření s energií MPO 1/97

(LR)

6. Návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem MPO 6/96

chemických zbraní

(LR)

7. Návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody MSP 6/96

(LR)

8. Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích MZ 7/96

přírodních minerálních stolních vod a lázeňských místech

(LR)

9. Návrh novely zákona č. 83/l99O Sb., o sdružování občanů, ve MV 7/96

znění pozdějších předpisů

(LR)

10. Návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem České republiky MV, ÚLVS 3/96

(LR)

11. Návrh zásad zákona o Sbírce zákonů MV, ÚLVS 6/96

(LR)

12. Návrh zákona o lihu MZE, MF 3/96

(LR)

13. Návrh novely zákona č. l38/l973 Sb., o vodách MŽP, MZE 3/96

14. Návrh zákona o pozemních komunikacích MD 11/96

(LR)

15. Návrh novely zákona ČNR č. 359/l992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ČÚZK, MZE 1/97

ve znění zákona č. lO7/l994 Sb. a zákona č. 2OO/l994 Sb.

(LR)


Přehled úkolů pro informaci období: 01.11.95 - 30.11.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Termín

**************************************************************

1. Informace o účasti na 5. Evropské regionální konferenci MOP MPSV

2. Informace o stavu průzkumu radonového rizika MŽP SÚJB

3. Finanční situace a hospodaření a.s. ČSA MD

4. Informace o schvalovacím procesu prvního bloku JE Temelín SÚJB, MPO


Přehled plánovaných úkolů období: 01.12.95 - 31.12.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel

**************************************************************

1. Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích MV

2. Přístup České republiky k Úmluvě na ochranu osob vzhledem k automatizovanému zpracování MV, MH

osobních údajů ze dne 28. ledna l98l (RE)

3. Analýza využívání vybraných nerostných surovin v České republice z hlediska ochrany MŽP

životního prostředí

4. Návrh na vyčlenění regionálních drah z dráhy celostátní MD

5. Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky MD, MZV

o mezinárodní dopravě zboží

6. Návrh dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických MO, MZV

o ochraně utajovaných vojenských informací

7. Koncepce účasti příslušníků Armády České republiky v aktivitách mezinárodního MO, MZV

společenství ve prospěch míru

8. Návrh právního řešení ústavního projednávání návrhů aktů Evropských společenství ÚLVS

(LR)


Přehled legislativních úkolů období: 01.12.95 - 31.12.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Předpokládaný termín nabytí účinnosti

**************************************************************

1. Návrh novely zákona ČNR č. 2/l969 Sb., o zřízení ministerstev a MSNM 6/96

jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

(LR)

2. Návrh zákona o výkonu povolání inženýrů a architektů ve výstavbě MH 7/96

(LR)

3. Návrh zákona o poštovních službách MH 7/96

(LR)

4. Návrh zákona o technických požadavcích na výrobky MH 7/96

(LR)

5. Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů MPSV 4/96

(LR)

6. Návrh školského zákona MŠMT 9/96

(LR, RHSD)

7. Návrh zásad zákona o postavení církví a náboženských společností MK 1/97

(LR)

8. Návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) MPO, SÚJB 6/96

(LR)

9. Návrh tezí zákona o některých opatřeních při vývozu a dovozu zboží MPO 1/97

(LR)

10. Návrh věcného záměru novely zákona č. 335/l99l Sb., o soudech a soudcích, MSP 6/96

ve znění pozdějších předpisů

(LR)

11. Návrh věcného záměru zákona o odškodnění obětí trestné činnosti MSP 6/96

(LR)

12. Návrh věcného záměru novely zákona č. 4l2/l99l Sb., o kárné odpovědnosti soudců MSP 6/96

(LR)

13. Návrh věcného záměru zákona o vymezení působnosti Nejvyššího MSP

správního soudu a řízení před ním

(LR)

14. Návrh věcného záměru zákona o znalcích a tlumočnících MSP 1/97

(LR)

15. Návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče MZ 7/96

(LR)

16. Návrh zákona o léčivech a prostředcích zdravotnické techniky a o změnách některých MZ 7/96

zákonů

(LR)

17. Návrh zákona o registraci a oznamování chemických látek a chemických přípravků MZ 7/96

(LR)

18. Návrh zásad zákona o ochraně státního tajemství MV 11/96

(LR)

19. Návrh zákona o obcích (obecní zřízení) MV 11/96

(LR)

20. Návrh věcného záměru novely zákona ČNR č. 4l8/l99O Sb., o hlavním městě Praze, MV 11/96

ve znění pozdějších předpisů

(LR)

21. Návrh věcného záměru novely zákona ČNR č. 425/l99O Sb., o okresních úřadech, MV 11/96

úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících

(LR)

22. Návrh zásad zákona o místním referendu MV 7/96

(LR)

23. Návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích MZE 7/96

(LR)

24. Návrh zákona o odpadech MŽP 8/96

(LR)

25. Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Střední Poohří MŽP

(LR)

26. Návrh zákona o námořní plavbě MD 9/96

(LR)

27. Návrh zákona o Armádě České republiky MO 7/96

(LR)

28. Návrh zákona o Civilní obraně České republiky MO 1/97

(LR)

29. Návrh věcného záměru zákona o bankách, pojištění vkladů a o ČNB, MF 7/96

změně některých dalších zákonů

(LR)


Přehled úkolů pro informaci období: 01.12.95 - 31.12.95

**************************************************************

Název úkolu Předkladatel Termín

**************************************************************

1. Informace o průběhu výstavby ropovodu MERO IKL MPO

2. Vyhodnocení dodržování zákona č. l99/l994 Sb., o zadávání veřejných zakázek MHS

3. Informace o plnění úkolů vyplývajících z realizace koncepce Partnerství pro mír a o MO, MZV

řešení věcných a právních problémů s tím souvisejících

4. Informace o stavu transformace Armády České republiky a dalších složek resortu MO

Ministerstva obrany


Příloha č.2 k usnesení vlády ze dne 12.července 1995 č.412

P Ř E H LE D N Á M Ě TŮ navržených výhledově pro plán práce vlády na 1. pololetí 1996


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MH

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Informace o podpoře podnikání v roce l995 I.Q

2. Závěrečná zpráva o využití majetku bývalé KSČ v působnosti Ministerstva hospodářství I.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o povinných zásobách ropy a ropných produktů I.Q 7/96 SSHR

2. Návrh zákona o opatřeních k řešení krizových situací a o změně a doplnění II.Q 1/97 MV

některých dalších zákonů


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MF

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok l995 II.Q

2. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí l996 II.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o výkonu vlastnického práva státu II.Q 1/97 ÚLVS


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MPSV

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o úmluvách MOP přijatých na 82. Mezinárodní konferenci práce I.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o sociální pomoci I.Q 1/97

2. Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima II.Q 8/96

3. Zhodnocení zákonné úpravy cestovních náhrad s návrhem opatření II.Q 10/96

4. Vyhodnocení výsledků regulace mezd za rok l995 a návrh dalšího postupu II.Q


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MK

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Návrh na přístup České republiky k Evropské úmluvě upravující otázky autorského práva II.Q MZV

a práv příbuzných v rámci satelitního vysílání překračujícího hranice

2. Informace o realizaci Programu záchrany architektonického dědictví v roce l995 II.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh zásad zákona o veřejně přístupných historických, uměleckých I.Q 1/97

nebo vědeckých sbírkách (zákon o sbírkách)

2. Návrh věcného záměru novely zákona č. 7l/l994 Sb., o prodeji a vývozu II.Q 1/97

předmětů kulturní hodnoty

3. Návrh zákona o postavení církví a náboženských společností II.Q 1/97


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MPO

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Informace o ukončení výstavby a náběhu zkušebního provozu ropovodu MERO IKL II.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole I.Q 10/96

2. Návrh zákona o hospodaření s energií II.Q 1/97


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MSP

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

Legislativní úkoly

1. Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád I.Q 3/97

2. Legislativní záměr rekodifikace trestního práva II.Q


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MSNM

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok l995 II.Q


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MZ

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o zdravotní péči II.Q 1/97


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MV

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o organizačně technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu I.Q

České republiky

2. Informace o stavu prevence kriminality v České republice I.Q

3. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce l995 I.Q

4. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce l995 II.Q

5. Zpráva o početních stavech Policie České republiky II.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o matrikách I.Q 2/97

2. Návrh zásad zákona o evidenci obyvatel I.Q 2/97

3. Návrh zásad zákona o občanských průkazech I.Q 2/97

4. Návrh novely zákona č. 2l6/l99l Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí I.Q 7/96

5. Návrh zásad zákona o užívání státních symbolů I.Q 12/96

6. Návrh zákona o pobytu cizinců I.Q 6/96

7. Návrh zákona o poskytování azylu a dočasného útočiště I.Q 6/96

8. Návrh zákona o Sbírce zákonů I.Q 6/96 ÚLVS

9. Návrh novely zákona ČNR č. 4l8/l99O Sb., o hlavním městě Praze, I.Q 11/96

ve znění pozdějších předpisů

10. Návrh novely zákona ČNR č. 425/l99O Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti I.Q 11/96

a o některých opatřeních s tím souvisejících

11. Návrh zákona o místním referendu II.Q 7/97

12. Návrh zásad zákona o obecní policii II.Q 3/97

13. Návrh zásad zákona o Policii České republiky II.Q 3/97

14. Návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a II.Q 1/97

doplnění některých dalších zákonů


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MZE

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o stavu českého zemědělství l996 II.Q

2. Zpráva o stavu lesa a lesním hospodářství za rok l995 II.Q

3. Informace o stavu v zásobování pitnou vodou II.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh veterinárního zákona II.Q 7/96


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MŽP

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Návrh na sjednání smlouvy mezi vládou ČR a SR o spolupráci na hraničních vodách II.Q

2. Informace o hodnocení smogových regulačních systémů (SRS) v České republice II.Q

v zimní sezóně l995 až l996

Legislativní úkoly

1. Návrh novely nařízení vlády ČSSR č. 27/l975 Sb., o povodních I.Q 9/96


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MHS

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o činnosti Ministerstva prohospodářskou soutěž za rok l995 II.Q


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MZV

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Návrh na poskytování stipendijních míst ke studiu na vysokých školách v II.Q

ČR pro občany rozvojových zemí od roku l997 do roku 2OOO a zvýšení počtu

vládních stipendijních míst ke studiu od školního roku l997/l998


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MD

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Návrh postupných kroků k systému hrazení nákladů spojených s provozem a I.Q MF

údržbou dopravní infrastruktury a s jejím rozvojem v jednotlivých druzích

dopravy (silniční, železniční a vodní) v návaznosti na plnění závazků České republiky

vyplývajících ze smlouvy o přidružení k Evropské unii

2. Návrh programu rozvoje vodních cest v České republice II.Q

3. Návrh na sjednání smlouvy mezi ČR a SRN o propojení dálnice D 8/A17 II.Q


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MO

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok l995 I.Q

2. Systém povolávání zdravotnických specialistů ke službě v Armádě České republiky II.Q

v době branné pohotovosti státu ze zdravotnických zařízení vyčleněných pro Armádu České republiky

3. Koncepce činnosti vrcholných orgánů řízení obrany České republiky v míru, II.Q

za stavu ohrožení a ve válečném stavu

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o vojenské obraně České republiky I.Q 1/97

2. Návrh zákona o průběhu služby vojáků základní služby I.Q 1/97

3. Návrh branného zákona I.Q 1/97


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: ÚLVS

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o krajských/zemských úřadech a jejich působnosti ve státní správě II.Q


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: ČSÚ

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Stručná analýza makroekonomického vývoje České republiky v roce l995 a II.Q

prognóza na rok l996


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: ČÚZK

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o průběhu digitalizace katastru nemovitostí a zápisu vlastnických práv I.Q MZE

k bytům a nebytovým prostorům podle zákona č. 72/l994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé další zákony

(zákon o vlastnictví bytů) se stavem k 3l. prosinci l995


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: SÚJB

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o výsledcích Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru I.Q

nad jadernou bezpečností jaderných zařízení za rok l995


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: ČNB

**************************************************************

Název úkolu Termín PTNÚ Spolupředkl.

**************************************************************

1. Zpráva o měnovém vývoji v České republice v roce l995 II.Q

2. Zpráva o vývoji platební bilance České republiky za rok l995 II.Q

3. Zpráva o vývoji bankového sektoru a bankovního dohledu za rok l995 II.Q

Legislativní úkoly

1. Návrh zákona o bankách, pojištění vkladů a o změně některých dalších zákonů II.Q 7/96 MF