Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-19

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2246/12
V Praze dne 22. června 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v úterý 19. června 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 495/12Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 499/12Předkládá: ministr financí


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.č.j. 260/12Předkládá: ministr financí


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 584/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 387/12Předkládá: ministr životního prostředí


7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůč.j. 446/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


8.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisůč.j. 513/12Předkládá: ministr zdravotnictví


9.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.č.j. 519/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


10.
Postup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování Národním bezpečnostním úřademč.j. 555/12Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřaduPřizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu


11.
Návrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.č.j. 605/12Předkládá: ministr financí


12.
Projektový záměr PPP D3 v Jihočeském krajič.j. 585/12Předkládá: ministr dopravy


13.
Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a návrh na změnu struktury vázání výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2012č.j. 597/12Předkládá: ministr vnitra


C. K projednání bez rozpravy:

14.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013–2017č.j. 595/12Předkládá: předseda vlády


15.
Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020č.j. 422/12 - bod 7 schůze vlády 16.5.2012Předkládá: ministr pro místní rozvoj


16.
Návrh programu „Národní program udržitelnosti I“ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíč.j. 588/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


17.
Návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Národní program udržitelnosti II“č.j. 587/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


18.
Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011č.j. 590/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


19.
Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republikyč.j. 592/12Předkládá: předseda vlády


20.
Návrh na odvolání dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republikyč.j. 604/12Předkládá: předseda vlády


21.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012č.j. 591/12Předkládá: ministr obrany


22.
Návrh na uskutečnění setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 21.- 22. června 2012č.j. 600/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


23.
Zpráva o uskutečněné oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na Palestinských územích a v Kyperské republice ve dnech 5. - 8. května 2012č.j. 599/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


24.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Rumunsku a o účasti na summitu Přátel koheze dne 1. června 2012č.j. 603/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 30. 4. 2012)č.j. 598/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy2.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2011č.j. 594/12Předkládá: předseda vlády3.
Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2011č.j. 589/12Předkládá: ministr životního prostředí4.
Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2011č.j. 593/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva5.
Informace o průběhu a výsledcích summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Chicagu ve dnech 20. – 21. května 2012č.j. 601/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Nákup pancéřovaného služebního vozu pro ZÚ Damašek"č.j. 602/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf