Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-03

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2275/12
Počet listů: 6
V Praze dne 3. října 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 3. října 2012

(38. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a ministrů průmyslu a obchodu, financí a zemědělství o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 663/12Vláda zevrubně projednala materiál předložený ministrem financí a guvernérem České národní banky a přijala


                       usnesení č. 710                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.3.
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankouč.j. 950/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 711                         


s tím, že bude doplněna Důvodová zpráva k návrhu zákona podle připomínky guvernéra České národní banky.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)č.j. 86/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 712                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 881/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 713                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 740/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem spravedlnosti přerušila a přijala


                       usnesení č. 714                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 733/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 715                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 638/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 716                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.9.
Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013č.j. 927/12Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 17. října 2012.10.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní službyč.j. 925/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 717                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníč.j. 862/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 718                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopalivč.j. 863/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 719                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státyč.j. 800/12Vláda projednala materiál předložený guvernérem České národní banky a přijala


                       usnesení č. 720                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.14.
Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojůč.j. 970/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 721                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdy, b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdy, c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdyč.j. 974/12Materiál předložený ministrem zemědělství byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 17. října 2012.16.
Návrh na změnu v monitoringu hospodaření obcíč.j. 978/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 722                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.17.
Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012č.j. 960/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 723                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 25)č.j. 962/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 724                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 724  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.19.
Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012č.j. 946/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 725                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.20.
Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvěč.j. 975/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 726                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 726  

                                             příloha 2 k usnesení č. 726  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.21.
Informace k projektu Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu Ministerstva práce a sociálních věcíč.j. 951/12Vláda se za účasti ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení seznámila s informacemi, uvedenými v materiálu předloženém ministrem práce a sociálních věcí a jeho doplňujícími ústními informacemi.22.
Závěrečné vyhodnocení cílů programu reprodukce majetku č. 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru České republikyč.j. 982/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 727                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.23.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spoluprácič.j. 981/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 728                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.24.
Návrh na obeslání Mimořádného kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarská konfederace, 29. až 31. října 2012)č.j. 986/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 729                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 729  


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.25.
Návrh na obeslání 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (8. až 19. října 2012, Hyderabad, Indická republika)č.j. 976/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 730                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 730  


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka v České republice dne 10. října 2012č.j. 979/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 731                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.27.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012č.j. 995/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 732                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.28.
Zvýšení kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu v rámci 14. všeobecné revize kvótč.j. 1002/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a guvernérem České národní banky a přijala


                       usnesení č. 733                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.29.
Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 25. července 2012 č. 589/D, k řešení problematiky financování projektu Silniční okruh kolem Prahy, Lahovice - Slivenec (SOKP 514)č.j. 1001/12Vláda projednala materiál předložený ministry dopravy a financí a přijala


                       usnesení č. 734                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.30.
Informace k aktuálnímu vývoji situace v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem - stav ke dni 2. října 2012č.j. 1017/12Vláda a) vzala na vědomí informace, uvedené v materiálu předloženém ministrem zdravotnictví a doplňující ústní informace ministrů zdravotnictví, zemědělství, vnitra a životního prostředí, b) přijala


                       usnesení č. 735                         


Pro přijetí závěrů uvedených v části a) tohoto bodu záznamu hlasovalo z 15 přítomných členů vlády pro 15 a pro přijetí navrženého usnesení uvedeného v části b) tohoto bodu záznamu hlasovalo z 16 přítomných členů vlády pro 16.31.
Návrh na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha - Ruzyněč.j. 1018/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 736                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.32.
Ústní informace ministra vnitra a policejního prezidenta Policie České republiky, týkající se napadení prezidenta republiky dne 28. září 2012 v ChrastavěVláda vzala na vědomí ústní informace ministra vnitra a policejního prezidenta Policie České republiky, týkající se napadení prezidenta republiky dne 28. září 2012 v Chrastavě a informace o současném stavu a připravovaných změnách, týkajících se ochrany prezidenta republiky.* * *


Pro informaci:


1.
Vyhodnocení programu výzkumu a vývoje Výzkumná centra (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 988/12


2.
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2011 (předložil ministr financí)č.j. 977/12


3.
Analýza reálných materiálních a personálních potřeb jednotlivých soudů (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 983/12


4.
Zpráva o plnění úkolů stanovených ve Zprávě o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji (předložil ministr životního prostředí)č.j. 985/12


5.
Informace o průběhu a výsledcích 101. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. května až 14. června 2012) (předložili ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 984/12


6.
Informace o účasti 1. náměstka ministra zahraničních věcí a státního tajemníka pro evropské záležitosti Jiřího Schneidera, v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Paphosu v Kyperské republice ve dnech 7. a 8. září 2012 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 980/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman