Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 371

ke Zprávě o činnosti Legislativní rady vlády
za období od srpna 1998 do března 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Legislativní rady vlády za období od srpna 1998 do března 2002, obsaženou v části III (Zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za období od srpna 1998 do března 2002) a IV (Přílohy) materiálu č. j. 410/02;

II. v y s l o v u j e poděkování členům Legislativní rady vlády a členům jejích pracovních komisí za náročnou odbornou práci, kterou v uvedeném období v tomto poradním orgánu vlády vykonali a tím významně přispěli ke splnění Programového prohlášení vlády;

III. d o p o r u č u j e členům vlády, aby vyslovili poděkování vlády všem pracovníkům svého resortu, kteří se podíleli na plnění legislativních úkolů vlády v letech 1998 až 2002.


Provedou:

členové vlády