Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-29

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2214/12
V Praze dne 1. června 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 29. února 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1275/11Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí


3.
Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)č.j. 1237/11Předkládá: ministryně kultury


4.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11Předkládá: ministr financí


5.
Věcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranicč.j. 2/12Předkládá: ministr vnitra


6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.č.j. 1252/11 - bod 4 schůze vlády 18.1.2012Předkládá: ministr zdravotnictví


7.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 589)č.j. 141/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
K návrhu poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové–Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590)č.j. 148/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Návrh poslanců Stanislava Humla, Romana Váni, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591)č.j. 150/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


10.
Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 594)č.j. 149/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


11.
Podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy - závěry expertních analýz a návrh dalšího postupuč.j. 1156/11 - bod 10 schůze vlády 23.11.2011Předkládá: ministr vnitra


12.
Návrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment)č.j. 134/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


13.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 151/12Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu


C. K projednání bez rozpravy:

14.
Návrh na jmenování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíchč.j. 144/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


15.
Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generálč.j. 147/12Předkládá: ministr spravedlnosti


16.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 1. – 2. března 2012 v Bruseluč.j. 154/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Pracovní návštěva ministra zahraničí Spolkové republiky Německo Guida Westerwelleho v České republice dne 6. března 2012č.j. 152/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o inflaci/I 2012č.j. 138/12Předkládá: guvernér České národní banky2.
Informace pro členy vlády o otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové železniční dopravyč.j. 137/12Předkládá: ministr dopravy3.
Informace o rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu v roce 2012č.j. 146/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj4.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 a 2011č.j. 135/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády5.
Informace o smlouvě č. 122800208 na dodávku kovových regálů pro skladování útočných pušek ráže 5,56 mm CZ 805 BREN A1/A2, včetně části jejich příslušenstvíč.j. 142/12Předkládá: ministr obrany6.
Zpráva o průběhu a výsledcích VIII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizaceč.j. 143/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu7.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 27. ledna 2012 v Bruseluč.j. 153/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí8.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 v Bruseluč.j. 155/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí9.
Informace o průběhu a výsledcích desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (20. – 25. listopadu 2011, Bergen, Norsko)č.j. 145/12Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf