Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-25

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2256/12
V Praze dne 31. srpna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 25. července 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisůč.j. 190/12 - bod 3 schůze vlády 2.5.2012Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda Správy státních hmotných rezervPřizván: T. Perutka, pověřený řízením Správy státních hmotných rezerv


3.
Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)č.j. 751/12 - bod 13 schůze vlády 19.7.2012Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Michala Babáka a Jany Drastichové na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o prokazování zdrojů k jeho nabytí (sněmovní tisk. č. 748)č.j. 775/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 752)č.j. 788/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávč.j. 772/12Předkládají: ministři financí a vnitra


7.
Návrh na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování v letech 2013-2015 ve struktuře Úřadu vlády České republikyč.j. 768/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská právaPřizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva


8.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12 - bod 18 schůze vlády 19.7.2012Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


9.
Narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTPč.j. 764/12Předkládají: ministři zemědělství a financí


10.
Veřejná zakázka Modernizace tratě Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicíč.j. 771/12Předkládá: ministr dopravy


11.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)č.j. 770/12Předkládá: ministr financí


12.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 24č.j. 769/12Předkládá: ministr dopravy


13.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovaceč.j. 755/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


14.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2012 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství z důvodu financování projektu spolufinancovaného EUč.j. 756/12Předkládá: ministr zemědělství


15.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2012č.j. 776/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

16.
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011č.j. 765/12Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


17.
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2011č.j. 761/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


18.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 777/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


19.
Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacíchč.j. 780/12Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr financí


20.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saudské Arábie o leteckých dopravních službáchč.j. 783/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničí Belgického království Didiera Reynderse v České republice dne 21. června 2012č.j. 759/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2011č.j. 784/12Předkládá: ministr spravedlnosti2.
Napojení IRES na IISSP – RISRE a Platební styk v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR“č.j. 763/12Předkládá: ministr spravedlnosti3.
Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraječ.j. 781/12Předkládá: ministr dopravy4.
Informace o zadávání veřejné zakázky "Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ"č.j. 766/12Předkládá: ministr vnitra5.
Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce „Nákup elektrické energie a plynu pro resort Ministerstva vnitra na rok 2013 při využití Českomoravské komoditní burzy Kladno“č.j. 767/12Předkládá: ministr vnitra6.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava trupu vrtulníku EC 135T2+ registrační značky OK-BYD“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 774/12Předkládá: ministr vnitra7.
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek MPSV v oblasti posílení administrativní kapacity OP LZZ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 778/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí8.
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem“č.j. 782/12Předkládá: ministr financí9.
Informace o realizaci opatření dle Stanoviska Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupemč.j. 773/12Předkládá: ministr spravedlnosti10.
Informace o průběhu a výsledcích 30. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (30. dubna - 4. května 2012, Ženeva, Švýcarsko)č.j. 758/12Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf