Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 374

o nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby
pro dovoz ryb a výrobků z ryb
pocházejících z Evropské unie


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a podle připomínky vlády;

II. u k l á d á ministru financí

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.


Provedou:

předseda vlády,
ministr financí