Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 421

k zabezpečení přípravy území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry
pro výstavbu výrobního závodu společnosti
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Informaci o postupu přípravy území pro výstavbu výrobního závodu společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry obsaženou v části III materiálu č. j. 482/02;

II. s o u h l a s í

1. s prominutím pohledávky státu vůči Městu Kolín ve výši odpovídající objemu úvěru, který si město Kolín vezme v souvislosti s přípravou území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry,

2. s uvolněním částky 150 000 tis. Kč v roce 2002 z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb financování investiční přípravy území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry;

III. u k l á d á ministru financí ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu provést rozpočtové opatření, kterým se navýší o 150 000 tis. Kč rozpočtová položka 322 050 „Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón“ Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2002.


Provedou:

ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu


Na vědomí

hejtman Středočeského kraje
starostka Města Kolín