Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1101

k návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu některých zdravotnických povolání a
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a
o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských povoláních)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu některých zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních), s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministryni zdravotnictví vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnic-kých povoláních), podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. ministryni zdravotnictví, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády,
ministryně zdravotnictví

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.