Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-12-04

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2305/00
V Praze dne 4. prosince 2000
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 4. prosince 2000

(46. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

Části jednání schůze se účastnil prezident republiky Václav Havel.


1. Návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
č. j. 1316/00
----------------------------------------------------------------------------------------


2. Návrh zákona o dani z nemovitostí
č. j. 1241/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1211.


3. Návrh věcných záměrů zákonů o spotřebních daních z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu, z piva, z vína a z tabákových výrobků
č. j. 1308/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1212


4. Návrh nařízení vlády o podmínkách využití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na státní finanční podporu výstavby nájemních bytů
č. j. 1493/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1213.


5. Návrh nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
č. j. 1356/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1214.


6. Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
č. j. 1522/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1215


7. Návrh poslanců Libora Krátkého, Vladimíra Doležala, Tomáše Kladívka, Karla Šplíchala a Světlany Navarové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (sněmovní tisk č. 767)
č. j. 1435/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1216.


8. Návrh souboru Koncepcí k reformě veřejné správy, a to
Koncepce zvýšení účinnosti řízení ve veřejné správě
Program změn řízení veřejné správy na úrovni centrálního stupně státní správy
Koncepce zvýšení účinnosti veřejného sektoru
Koncepce zvýšení účinnosti veřejných financí
Koncepce zvýšení účinnosti veřejné kontroly
č. j. 1496/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1217

9. Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu obcí a krajů a do rozpočtu okresních úřadů v roce 2001
č. j. 1545/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1218


10. Problematika budoucího podřízení některých tuzemských bank se speciálními úkoly (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Česká exportní banka, a.s., Konsolidační banka Praha, s.p.ú.) bankovním směrnicím Evropských společenství
č. j. 1499/00
----------------------------------------------------------------------------------------


11. Podmínky realizace převodu „rozvojové části" Konsolidační banky Praha, s.p.ú. do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.
č. j. 1502/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1219


12. a) Návrh na dočasnou úpravu celních sazeb při dovozu vybraných podpoložek civilních letadel a letadlové techniky
č. j. 1472/00 ----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1220.


13. 2. změna územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
č. j. 1477/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1221.


14. Vytvoření podmínek pro plnění úkolů Hasičského záchranného sboru ČR v oblasti ochrany obyvatelstva
č. j. 1381/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 122215. Návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení, zřízené Evropskou dohodou mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne ... o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2001
č. j. 1503/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1223.


16. Návrh na sjednání Smlouvy o spolupráci České republiky s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF)
č. j. 1505/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1224.


17. Návrh na obeslání čtvrtého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe (Bonn, 11. - 22. prosince 2000)
č. j. 1509/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1225.


18. Návrh na obeslání Dvanáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu
č. j. 1519/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1226.


19. Návrh na obeslání konference na vysoké úrovni konané za účelem podpisu Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
č. j. 1520/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1227.


20. Návrh na obeslání diplomatické konference k přijetí smluvního dokumentu Světové organizace duševního vlastnictví o audiovizuálních výkonech výkonných umělců (Ženeva 7. - 20. 12. 2000)
č. j. 1489/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1228.


21. Návrh na účast předsedy vlády Miloše Zemana na summitu Evropské konference v Nice dne 7. 12. 2000
č. j. 1525/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1229.


22. Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky
č. j. D287/2000
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1230.


23. Návrh na odvolání přednosty Okresního úřadu Rokycany
č. j. 1523/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1231.


24. Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky
č. j. 1511/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1232.


25. Návrh na určení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky
č. j. 1510/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1233.


26. Odkup nabízeného interiérového mobilního zařízení užívaného při zasedání MMF a SB
č. j. 1488/00
----------------------------------------------------------------------------------------


27. Žádost o udělení výjimky vlády podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 1512/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1234.


28. Zpráva o výsledku šetření uloženého usnesením vlády ze dne 6. září 2000, č. 887/T
č. j. T152/2000
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1235/T.29. Zpráva o výsledku šetření uloženého usnesením vlády ze dne 18. září 2000, č. 940/T
č. j. T153/2000
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1236/T.


30. Škody způsobené katastrofálním suchem v letech 1999 a 2000 a návrh opatření ke zmírnění následků škod provozovatelů vodní dopravy a veřejných přístavů
č. j. 1533/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1237


31. Návrh nákupu vrtulníku Bell 412EP pro doplnění vrtulníkového parku Ministerstva vnitra
č. j. 1570/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1238.


32. Informace o veřejné informační akci o vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí konané v Linci dne 1. 12. 2000
č. j. 1569/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1239.


33. Návrh na přivedení nedočerpaných finančních prostředků Smíšené komise k problematice zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury
č. j. 1551/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1240.


34. Informace o použití dalších finančních prostředků na částečné řešení škod vzniklých v důsledku sucha v roce 2000
č. j. 1557/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1241.


35. Návrh na další postup v souvislosti se jmenováním guvernéra a viceguvernéra České národní banky
č. j. 1564/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1242.


36. Zpráva o postupu v případu Bankovič a spol. proti Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Islandu, Itálii, Lucembursku, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Turecku a Spojenému království
č. j. 1577/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1243.


37. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Bulharské republiky Ivana Kostova v České republice dne 11. prosince 2000
č. j. 1567/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1244.


38. Návrh na účast předsedy vlády M. Zemana na setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny, Estonska a Slovinska v Bratislavě dne 11. 12. 2000
č. j. 1568/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1245.


39. Návrh změn maximálních cen zemního plynu pro konečné odběratele v roce 2001
č. j. 1561/00
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1246.


40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 1578/00
----------------------------------------------------------------------------------------


41. Schválení konečného znění nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, a kritéria pro jejich posuzování
----------------------------------------------------------------------------------------


42. Změna usnesení vlády z 1. listopadu 2000 č. 1077, k návrhu řešení půjček, návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně v agropotravinářském komplexu
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 1247.


* * *Pro informaci:

1. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy Jeho královské Výsosti prince z Walesu v České republice ve dnech 30. 10. - 1. 11. 2000 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 1490/00

2. Informace o průběhu a výsledcích státní návštěvy belgického krále Alberta II. a královny Paoly v ČR ve dnech 24. - 26. 10. 2000 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 1492/00

3. Informace o oficiální návštěvě místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády Pavla Rychetského v Litevské republice ve dnech 4. - 5. října 2000 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 1491/00

4. Informace o průběhu a výsledcích čtvrtého setkání ministrů životního prostředí zemí Visegrádské skupiny (Varšava, 19. - 20. října 2000) (předložil ministr životního prostředí)
č. j. 1504/00

5. Informace o zahraniční služební cestě ministra vnitra pana Stanislava Grosse do Slovenské republiky na pětistranné setkání ministrů vnitra České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky, dne 20. října 2000 (předložil ministr vnitra)
č. j. 1501/00

6. Informace o zahraniční cestě ministra a vedoucího Úřadu vlády ČR, výkonného místopředsedy Meziresortní protidrogové komise, na ministerskou konferenci Pompidou Group Rady Evropy (Sintra, Portugalsko, 12.-13. říjen 2000) (předložil ministr a vedoucí Úřadu vlády)
č. j. 1515/00

7. Informace o jednání mezi ministrem vnitra České republiky Mgr. Stanislavem Grossem a spolkovým ministrem vnitra SRN Otto Schilym (19.9.2000) a státními ministry vnitra Saska (27.10.2000) a Bavorska (6.11.2000) (předložil ministr vnitra)
č. j. 1524/00

Zapsal: JUDr. Richard Ulman