Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 410 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony (tisk č. 1866)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk č. 1866), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e

předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 12. července 1995 č. 410

S t a n o v i s k o vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

(tisk č. 1866)

Vláda na svém zasedání dne 12. července 1995 projednala a posoudila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a vyslovila s návrhem souhlas.

Vláda přivítala předložení výše uvedeného návrhu zákona, jímž se řeší problém nastalý příjetím nálezu Ústavního soudu ze dne 24. května 1995 ve věci zrušení čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., a z toho důvodu se ztotožnila s důvody navržené právní úpravy uvedenými v důvodové zprávě.

V souladu s dnem, jímž se nálezem Ústavního soudu zrušuje čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., je třeba podle názoru vlády zakotvit jako den účinnosti navržené právní úpravy 1. říjen 1995.