Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 507

k návštěvě prezidenta republiky V. Havla v Norimberku při příležitosti předání Mezinárodní norimberské ceny lidských práv Sergeji Kovaljovovi

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í ,

že prezident republiky V. Havel navštíví dne 17. září 1995 Norimberk při příležitosti předání Mezinárodní norimberské ceny lidských práv Sergeji Kovaljovovi;

II. s o u h l a s í

s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.