Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1991 > 1991-06-05

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. června 1991 č. 178 + P

o vyjádření k návrhům obcí Březová nad Svitavou, Černovice, Dobrovice, Dolní Bousov, Kosmonosy, Milovice, Mšeno, Nechanice, Solnice a Toušeň na určení městy a k návrhu městského zastupitelstva Bělá nad Radbuzou na zrušení rozhodnutí, kterým byla obec určena městem

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. d o p o r u č u j e předsednictvu České národní rady

1. vyhovět návrhům obcí Černovice, Dobrovice, Dolní Bousov, Kosmonosy, Milovice, Mšeno a Solnice na určení městy podle vyjádření uvedeného v příloze tohoto usnesení,

2. nevyhovět návrhům obcí Březová nad Svitavou, Nechanice a Toušeň na určení městy a návrhu městského zastupitelstva Bělá nad Radbuzou na zrušení rozhodnutí, kterým byla obec určena městem, podle vyjádření uvedeného v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit v souladu s § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) návrhy obcí na určení městy spolu s vyjádřením vlády předsednictvu České národní rady.

Provedou:

předseda vlády

ministr vnitra

Předseda vlády

JUDr. Petr P i t h a r t v. r.


Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 5. června 1991 č. 178

Vyjádření vlády České republiky

k návrhům obcí Březová nad Svitavou, Černovice, Dobrovice, Dolní Bousov, Kosmonosy, Milovice, Mšeno, Nechanice, Solnice a Toušeň na určení městy a k návrhu městského zastupitelstva Bělá nad Radbuzou na zrušení rozhodnutí, kterým byla obec určena městem

Vláda České republiky na své schůzi, konané dne 5. června 1991, projednala návrhy uvedených obcí a ve smyslu ustanovení § 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), předkládá předsednictvu České národní rady následující vyjádření.

Březová nad Svitavou, okres Svitavy

Obec je nestřediskovým sídlem trvalého významu s celkovým počtem 1 370 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel má trvale klesající tendenci, další územní zástavba obce je omezena jejím umístěním v sevřeném údolním terénu. Většina činného obyvatelstva dojíždí za prací do sousedních obcí. Má základní občanskou vybavenost, kromě kulturního zařízení.

Celkový stav obce i způsob života jejích obyvatel mají převládající venkovský charakter a pro nejbližší období nejsou patrny tendence k jeho změně. Proto se návrhu nedoporučuje vyhovět.

Černovice, okres Pelhřimov

Obec patří ke starým historickým centrům osídlení, se statutem města již před rokem 1322. Svou zástavbou má typický městský charakter. Celkový počet obyvatel je 2 350, v centrální části žije 1 600. Většina činných obyvatel je zaměstnána v místě v průmyslových závodech, léčebných a výchovných zařízeních. S ohledem na velmi dobré životní prostředí je předpoklad dalšího rozvoje léčebných a rekreačních zařízení. Obec má odpovídající infrastrukturu a dobré kulturní a společenské zázemí.

Obec má městský charakter i způsob života svých obyvatel. Jsou předpoklady jejího dalšího rozvoje.

Návrhu se doporučuje vyhovět.

Dobrovice, okres Mladá Boleslav

Obec je přirozeným střediskem jihovýchodní části okresu Mladá Boleslav. počet obyvatel přesahuje 3 000,- z toho žije v centrální části 1 840. Většina obyvatel je zaměstnána v místě. Obec má plně vybudovanou infrastrukturu a odpovídající vybavenost pro celé spádové území. Má bohaté historické a kulturní tradice, které nadále rozvíjí pořádáním festivalů a dalších kulturních a sportovních aktivit, pro které má vytvořeny velmi dobré materiální podmínky.

Návrhu se doporučuje vyhovět.

Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav

Obec je staré historické sídlo. Městský urbanistický charakter si udržela až do současnosti. Celkem má 2 538 obyvatel, v centrální části obce žije 1 700. V místě je široká škála pracovních příležitostí pro obyvatele. Občanská vybavenost je na dobré úrovni, plně pokrývá potřeby celého spádového území. Rovněž pro kulturní a sportovní vyžití občanů jsou vytvořeny dobré podmínky. obec je přirozeným centrem pro spádové území, způsob života jejích obyvatel má městský charakter.

Návrhu se doporučuje vyhovět.

Kosmonosy, okres Mladá Boleslav

Obec byla dle historických pramenů založena v r. 1186 a v roce 1913 povýšena na město. Kosmonosy tvoří kompaktní sídelní celek s počtem 3 500 obyvatel. Technické vybavení obce odpovídá městskému standardu s plnou plynofikací. V místě a v blízkém městě Mladá Boleslav, se kterým byla obec od roku 1974 spojena, je řada pracovních příležitostí pro obyvatelstvo. V obci je základní vybavenost pro kulturně společenský život a další širší možnosti vyžití poskytuje město Mladá Boleslav.

Návrhu se doporučuje vyhovět.

Milovice, okres Nymburk

Obec je charakteristickou polabskou obcí s 1 000 obyvateli. Ve způsobu života obyvatelstva i rozvoji obce se výrazně promítla 86-ti letá existence velké vojenské posádky na katastru obce. Po opuštění vojenského prostoru Mladá vojsky SSSR jsou záměry na jeho předání civilnímu sektoru, čímž vznikne reálná příležitost vybudování městského sídelního celku s předpokládaným zvýšením počtu obyvatel v krátkém časovém období na cca 10 000. Armádou uvolněný bytový fond zahrnuje více jak 600 bytových jednotek. zařízení armády se může stát, po relativně jednoduché rekonstrukci základem nových podniků a tím i zdrojem pracovních příležitostí. Vytvoří se rovněž podmínky pro vybudování zařízení pro soustředěnou rekreaci a turistiku. Určení obce za město by

mohlo napomoci vytvoření odpovídajících podmínek pro činnost orgánů státní správy a místní samosprávy v určitém předstihu.

Návrhu se doporučuje vyhovět.

Mšeno, okres Mělník

Písemné záznamy hovoří o Mšeně jako městu již od r. 1367. Má celkem 2 630 obyvatel, z toho v centrální části 1 370. Má vybudovanou infrastrukturu, stavby mají převážně charakter tzv. měšťanských domů. Rozvoj místních podniků poskytuje občanům dostatečný počet pracovních příležitostí. Vybavenost pro kulturně společenské vyžití je velmi dobrá a kulturní činnost má zde hluboké tradice. Obec je rovněž místem rozvíjející se rekreace a cestovního ruchu, jako výchozí místo Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Vybavenost obce je na odpovídající úrovni.

Návrhu se doporučuje vyhovět.

Nechanice, okres Hradec Králové

Obec byla v r. 1867 povýšena na město. Má celkem 2 137 obyvatel, z toho v centrální části cca 1 200. Počet jejích obyvatel stagnuje. Charakter zástavby je venkovský, v místě pracuje necelá polovina ekonomicky činných obyvatel. Kulturně společenské zázemí odpovídá potřebám občanů obce, obdobně i síť služeb. Celkový stav obce a způsob života jejích obyvatel má převládající venkovský charakter a nejsou patrny tendence k jejich změně.

Návrhu se nedoporučuje vyhovět.

Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou

Obec byla povýšena na město roku 1386. Má cca 2 200 obyvatel, z toho v centrální části 1 900. Je centrem spádového

území s cca 10 000 obyvateli. Výstavba má charakteristické rysy města, infrastruktura se dokončuje. Občanská vybavenost odpovídá potřebám spádového území. Místní kulturní dům má největší kapacitu sálu v okrese. Větší část obyvatel pracuje v místních podnicích.

Návrhu se doporučuje vyhovět.

Toušeň, okres Praha-východ

Písemné zmínky o existenci obce jsou již od roku 1370, ve své dosavadní historii, mimo krátké období v minulém století, byla venkovskou obcí. má 1 020 obyvatel. Významnou částí obce jsou lázně pro léčení nemocí pohybového ústrojí a revmatismu s kapacitou 100 osob. Urbanisticky má znaky typické středočeské obce. Občanská vybavenost odpovídá potřebám obyvatel obce. Pracovní příležitosti jsou omezené a ani v budoucnu nelze předpokládat jejich rozšiřování. I přes řadu pozitivních změn si obec nadále uchovává typický venkovský charakter.

Návrhu se nedoporučuje vyhovět.

Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice

Obecní zastupitelstvo města požádalo o zrušení rozhodnutí bývalého Západočeského KNV, kterým byla obec v r. 1964 určena městem. Důvodem je klesající počet obyvatel, nedostatečná občanská a technická vybavenost a obava, že dalšímu rozvoji obce budou v budoucnu bránit i vyšší stanovené ceny stavebních prací pro města.

Návrhu se nedoporučuje vyhovět vzhledem k tomu, že tomu brání stávající právní úprava obsažená v § 2, odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), která postup zrušení rozhodnutí, kterým byla obec určena městem, nezná. V daném případě by bylo nutno provést v tom směru novelizaci citovaného zákona.