Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-12-12

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2297/07
Počet listů: 9
V Praze dne 12. prosince 2007
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 12. prosince 2007

(45. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí informace předsedy vlády, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí, ministrů zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, 1. náměstka ministra pro místní rozvoj J. Vačkáře, náměstka ministra zemědělství I. Hlaváče, náměstka ministra životního prostředí J. Dusíka a informaci obsaženou v písemném podkladu předloženém ministrem zahraničních věcí o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1580/07Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem průmyslu a obchodu přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze 19. prosince 2007.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.3.
Návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkáních a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)č.j. 1190/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 1372                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.č.j. 1595/07Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 19. prosince 2007.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1622/07Materiál předložený ministrem zemědělství byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 19. prosince 2007.6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1501/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1373                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácič.j. 1452/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 1374                         


s tím, že z nařízení vlády bude vypuštěna část B přílohy 7 a v návaznosti upraveny § 39, § 52 a § 53.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářenímč.j. 1436/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 1375                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.9.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodinč.j. 1698/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 1376                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnostič.j. 1670/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 1377                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.11.
Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008č.j. 1700/07Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministryní obrany a přijala


                       usnesení č. 1378                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.12.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povoláníč.j. 1724/07Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala


                       usnesení č. 1379                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008č.j. 1699/07Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 1380                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Legislativní a technicko-organizační opatření k zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republiceč.j. 1737/07Vláda projednala za účasti ředitele Národního bezpečnostního úřadu materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 1381                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1381  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Manuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fonduč.j. 1740/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1382                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Informace o způsobu řešení úhrady nákladů na zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013č.j. 1739/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1383                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.17.
Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013 v roce 2007č.j. 1722/07Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 1384                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.18.
Analýza problematiky zrušení omezené odpovědnosti provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích (analýza současného stavu, mezinárodní srovnání, situace v jiných průmyslových odvětvích, problematika pojištění)č.j. 1695/07Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání.19.
Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložištěč.j. 1727/07Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání.20.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008č.j. 1743/07Materiál předložený ministrem zemědělství a předsedou prezidia Pozemkového fondu České republiky byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 19. prosince 2007.21.
Převod pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín na Ministerstvo financí a následné postoupení těchto pohledávek a prodej majetkové účasti statutárnímu městu Zlínč.j. 1757/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1385                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1385  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.22.
Změny Statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužůč.j. 1761/07Vláda projednala materiál předložený ministryní D. Stehlíkovou a přijala


                       usnesení č. 1386                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1386  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.23.
Návrh na změnu ve směrování některých dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2007 poskytovaných z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcíč.j. 1762/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1387                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.24.
Žádost o schválení změny systemizace příslušníků Vězeňské služby ČR na rok 2007č.j. 1747/07Materiál předložený ministrem spravedlnosti byl stažen z programu jednání.25.
Návrh Resortního programu výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 - 2011č.j. 1758/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 1388                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.26.
Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politikyč.j. 1760/07Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a přijala


                       usnesení č. 1389                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.27.
Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na slavnostním podpisu Lisabonské smlouvy v Lisabonu dne 13. prosince 2007 a na zasedání Evropské rady dne 14. prosince 2007 v Bruseluč.j. 1751/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1390                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.28.
Zpráva o účasti předsedy vlády Mirka Topolánka na 1. zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě dne 26. listopadu 2007č.j. 1750/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1391                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.29.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve Francii dne 17/11/2007č.j. 1754/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1392                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.30.
Potvrzení sukcese České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Iráckou republikouč.j. 1728/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1393                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.31.
Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení o nadlimitní veřejnou zakázku pro Ministerstvo obrany "Služby elektronických komunikací resortu Ministerstva obrany - rámcová smlouva"č.j. 1732/07Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala


                       usnesení č. 1394                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.32.
Povolení výjimky podle § 28, odst. 3 z ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti s.r.o. K3 SPORT o odlesnění v CHOPAV Jeseníky pro záměr výstavby "Lyžařského areálu Kouty nad Desnou"č.j. 1719/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1395                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.33.
Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - vstup za účelem studia změn flóry a vegetace v důsledku spontánní a řízené sukcese, žadatelka RNDr. Romana Prausová, Ph.D., bytem Býšť 44, vyučující Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Královéč.j. 1721/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1396                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikacíč.j. 1734/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1397                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Petra Hronovského, provozovatele Vosecké boudy za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Harrachov - Vosecká bouda na území KRNAPč.j. 1735/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1398                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.36.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO České republiky dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., pro pana Martina Hyťhu, a to za účelem táboření ve volné přírodě ve všech velkoplošných chráněných územích České republikyč.j. 1736/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1399                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v Chráněné krajinné oblasti Pálava, a to za účelem vstupu potřebného k umístění a provozu základnové stanice veřejné komunikační sítě CDMA spol. MobilKom, a.s. na věž spol. Radiokomunikace a.s. na vrcholu kopce Děvínč.j. 1763/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1400                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.38.
Povolení výjimky na žádost SK Krakonoš ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro pořádání závodů psích spřežení „Ledová jízda“ a „Vetamix trail“na území KRNAPč.j. 1764/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1401                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty v souvislosti se stavbami, které budou součástí relaxačního objektu v k.ú. Komňač.j. 1765/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1402                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR, s.p. LS Ostravice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřevinyč.j. 1766/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1403                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.41.
Doplněk č.1 dokumentace programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČRč.j. 1781/07Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 1404                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.42.
Doplněk č.2 dokumentace programu 214910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministerstva vnitrač.j. 1782/07Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 1405                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.43.
Žádost o udělení souhlasu vlády k ukončení činnosti státního podniku Karosa s.p. sloučené podniky Vysoké Mýto sloučením do státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNYč.j. 1775/07Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 1406                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.44.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2007 o zvýšení příspěvku České republiky do Programu evropského spolupracujícího státu v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuřeč.j. 1783/07Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1407                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.45.
Návrh na poskytnutí jednorázového dobrovolného finančního příspěvku ČR Nadaci Anny Lindh pro dialog kulturč.j. 1774/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1408                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a to za účelem odběru podzemní vody z vrtu VZ 2 na pozemku p. č. 1509/4 v k. ú. Rejhotice, potřebné k zajištění provozu horské chaty Barborkač.j. 1794/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 1409                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.47.
Návrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 až 2013č.j. 1741/07Vláda projednala materiál předložený ministry dopravy a financí a přijala


                       usnesení č. 1410                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.48.
Uzavření dohody o narovnání mezi společností GALILEO REAL, k.s. a švýcarskou bankou UBS A.G.č.j. 1808/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1411                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.49.
Proces postupu nabytí pozemků potřebných pro novou paralelní vzletovou a přistávací dráhu OR6/24L Letiště Praha - Ruzyně - státu č.j. V453/2007Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


usnesení č. 1412/V


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.50.
Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR v případě, že bude umístěn ve vojenském újezdě Brdy na kótě 718 u obce Míšovč.j. 1767/07Informace předložená ministrem zdravotnictví jako bod 1 v části Pro informaci programu jednání schůze vlády ze dne 12. prosince 2007 byla stažena z programu jednání.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích (předložili místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zdravotnictví)č.j. 1749/07


2.
Informace o Návrhu informační kampaně ke zdravotním důsledkům vytápění (předložili místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zdravotnictví)č.j. 1748/07


3.
Zpráva o průběhu a výsledcích 3. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací ve dnech 22.-23.října 2007 (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 1752/07zaznam.doc  


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek, v.r.