Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 379

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Polské republiky o propojení české dálnice D47 a
polské dálnice A1 na česko-polských státních hranicích


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D47 a polské dálnice A1 na česko-polských státních hranicích, podle návrhu obsaženého v části III materiálu č. j. 434/02 (dále jen „Dohoda“);

II. z m o c ň u j e ministra dopravy a spojů a jako alternáta pana Ing. Karla H o l l a , náměstka ministra dopravy a spojů, k podpisu Dohody;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra dopravy a spojů oznámil druhé smluvní straně schválení Dohody,

2. ministru dopravy a spojů, aby zabezpečil provádění Dohody po jejím vstupu v platnost.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr dopravy a spojů