Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 456

o změně usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 441, o doporučení
k odvolání a k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných
velvyslanců České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 441, o doporučení k odvolání a k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky, tak, že se z textu tohoto usnesení vypouští bod 2/b tohoto znění:

"b) pana Stanislava S l a v i c k é h o funkcí vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky u prezidenta Filipínské republiky,".

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.