Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 418

k návrhu Kontraktu na nákup 24 víceúčelových
nadzvukových letounů JAS-39 Gripen


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a


I. b e r e n a v ě d o m í návrh Kontraktu na nákup 24 víceúčelových nadzvukových letounů JAS-39 Gripen obsažený v části IV materiálu č. j. 495/02;

II. s c h v a l u j e návrh Smlouvy na letouny Gripen, navazující dodávky a služby a program průmyslové spolupráce, včetně Příloh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, S, T, U, obsažený v části IV materiálu č. j. 495/02 (dále jen „Smlouva“);

III. z m o c ň u j e ministra obrany

1. k provedení legislativně technických úprav textu návrhu Smlouvy podle připomínek členů vlády,

2. k následnému podpisu Smlouvy po nabytí účinnosti zákona, o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS - 39 Gripen,

3. k podpisu Smlouvy o následné podpoře podle čl. 17.3. Smlouvy,

4. ke jmenování a odvolávání Zástupce Kupujícího s podpisovým právem podle čl. 1.1. Smlouvy;

IV. u k l á d á , v případě nabytí účinnosti Smlouvy,

1. ministru obrany ve spolupráci s ministrem financí předkládat vládě vždy nejpozději do 31. května kalendářního roku zprávu o plnění Smlouvy, vyjma plnění vyplývajícího z Přílohy S Smlouvy,

2. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem obrany předkládat vládě vždy nejpozději do 20. dubna kalendářního roku zprávu o plnění Přílohy S Smlouvy - Programu průmyslové spolupráce;

V. o d v o l á v á ke dni 31. května 2002 pana Štefana Füleho z funkce vládního zmocněnce pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky;

VI. v y s l o v u j e poděkování panu Štefanu Fülemu za práci, kterou ve funkci vládního zmocněnce pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky vykonal.


Provedou:

ministři obrany,
financí,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu