Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 421 + P

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 98)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e

1. bod č. 2/j části A přílohy usnesení vlády z 3. srpna 1994 č. 419, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 48), (privatizační projekt Statek Vimperk, j/ Suška obilí) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1 části A přílohy tohoto usnesení,

2. bod č. 11/k části A přílohy usnesení vlády z 10. srp na 1994 č. 437, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 50), (privatizační projekt Státní statek, Dubá, k/ Mechanizační středisko Zahrádky a stavební středisko Dubá) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 2 části A přílohy tohoto usnesení,

3. bod č. 12 části A přílohy usnesení vlády z 8. prosince 1993 č. 694, o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 16), (privatizační projekt SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ OTROKOVICE, Zlín, zdravotnické zařízení Napajedla) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 6 části A přílohy tohoto usnesení,

4. bod č. 7 části B přílohy usnesení vlády z 29. března 1995 č. 195, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 84), (privatizační projekt státního podniku Podnik bytového hospodářství České Budějovice, Nebytový dům čp. 318/4, Novohradská ul., České Budějovice, včetně pozemku č.p. 547 o výměře 554 m2, k.ú. České Budějovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 4 části B

přílohy tohoto usnesení,

5. bod č. 40/a části A přílohy usnesení vlády z 3. srpna 1994 č. 420, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 49), (privatizační projekt Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany - PP 40287, a/ Část majetku);

II. s o u h l a s í s uzavřením smluv, v nichž se Fond národního majetku České republiky zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací podle zásad uvedených v usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci, a to mezi Fondem národního majetku České republiky a

1. společností s ručením omezeným Severočeský asanační ústav Mimoň,

2. akciovou společností Mars Svratka;

III. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech

A, B a C přílohy tohoto usnesení;

IV. u k l á d á ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodech I až III tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé), ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 12. července 1995 č. 421

A.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bezplatně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází

---------------------------------------------------------------

1. Statek Vimperk - PP 15113

Suška obilí, Vimperk

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 5 754 tis. Kč

Nabyvatel: Václav Sladovník, K. Weisse 391, Vimperk, r.č.: 460314/081

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Z privatizovaného majetku bude dle stanoviska MŽP ČR vyčleněn majetek podléhající zákonu č. 114/1992 Sb.

2. Státní statek Dubá - PP 15153

Mechanizační středisko Zahrádky a stavební středisko Dubá

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 5 334 tis. Kč

Nabyvatel: UNIAGRO s.r.o., Nedamovská 14, Dubá, IČO: 44567073

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

3. Podnik bytového hospodářství Zlín - PP 25258

Sklad (garáže) u rekreačního střediska Rajnochovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 31 tis. Kč

Nabyvatel: Jan Hešlar, Rajnochovice čp. 138, r.č.: 651130/0675 Podmínky privatizace: 0.

4. Nemocnice s poliklinikou Sušice - PP 27214

a) OZS Kolinec, ordinace praktického lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 10 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Andrej Ildža, Kolinec 233, r.č.: 520302/067 Podmínky privatizace: 0.

b) OZS Kolinec, ordinace stomatologa (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 23 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Naděžda Ildžová, Kolinec 233, r.č.: 525723/0080 Podmínky privatizace: 0.

c) OZS Žichovice (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 154 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jiří Vycpálek, Žichovice 141, r.č.: 620426/0711 Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

d) OZS Kašperské Hory, ordinace praktického lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 24 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Radoslava Maťková, Zlatá stezka 360, Kašperské hory, r.č.: 435710/135

Podmínky privatizace: 0.

e) Část OZS Velhartice čp. 154 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 311 tis. Kč

Nabyvatel: Obec Velhartice, Velhartice 134, IČO: 00256242 Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 24. 4. 1995, čj. PRI/641.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

5. Sdružení zdravotnických zařízení IV Brno - PP 28403

OZS Štolcova 30 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 463 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jiří Martinec, Hilleho 3, Brno, r.č.: 580504/2320

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 19. 5. 1995, č.j. PRI/795.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

6. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Otrokovice - PP 29989

Zdravotnické zařízení Napajedla (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 046 tis. Kč

Nabyvatel: Město Napajedla, Masarykovo nám. 89, Napajedla, IČO: 00284220

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 24. 1. 1994, čj. PRI/160.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

7. Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec - PP 62017

Lom Dobrá Voda - Číměř

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 216 tis. Kč

Nabyvatel: Petra - Lom Číměř s.r.o., Číměř, okr. Jindřichův Hradec, IČO: 00000000

Podmínky privatizace: 0.

B.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a majetkové účasti státu předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu

-----------------------------------------------------------------

1. Brněnské cihelny

PP 22812, 22817

Provozovna Dyje

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 9 994 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Ing. Josef Dvořák, Fischerova 17, Znojmo, r.č.: 540422/1658

PP: 22812

Kupní cena: 21 200 000 Kč

2. Obchodní služby cihelen, spol. s r.o., Mezírka 1, Brno, IČO: 41600266

PP: 22817

Kupní cena: 17 500 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

2. Brněnské cihelny - PP 22813

Provozovna Líšeň - Ferty

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 7 550 tis. Kč

Nabyvatel: InterCorp, společnost, s ručením omezeným, Loosova 14, Brno, IČO: 15546039

PP: 22813

Kupní cena: 7 550 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) Budoucí nabyvatel zbytkového s.p. Brněnské cihelny Velká Líšeň bude zavázán věcným břemenem vůči InterCorp s.r.o. v rozsahu:

- trvalého užívání vodovodu a kanalizace

- užívání přístupových komunikací do doby, než budou vybudovány komunikace vlastní.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

3. Podnik bytového hospodářství Zlín - PP 25258

a) Správní budova, Zarámí čp. 428, včetně stavební parcely č. 237/2, k.ú. Zlín

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 0 tis. Kč

Nabyvatel: Město Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČO: 00283924

Kupní cena: 3 645 329 Kč

Podmínky privatizace: 0.

b) Správní budova, nám. Míru čp. 464, včetně stavební parcely č. 236, k.ú. Zlín

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 0 tis. Kč

Nabyvatel: Město Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČO: 00283924

Kupní cena: 1 746 724 Kč

Podmínky privatizace: 0.

4. Podnik bytového hospodářství České Budějovice - PP 26653

Nebytový dům čp. 318/4, Novohradská ul., včetně pozemku č.p. 547/1 o výměře 243 m2, k.ú. České Budějovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 443 tis. Kč

Nabyvatel: Pavel Stránský, Krajinská 32, České Budějovice, r.č.: 520517/197

Kupní cena: 672 323 Kč

Podmínky privatizace: 0.

5. Nemocnice s poliklinikou Sušice - PP 27214

Rodinný domek, Nerudova 1111, Sušice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 282 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Rudolf Voldřich, Nerudova 1111, Sušice II, r.č.: 480609/0370

Kupní cena: 542 000 Kč

Erika Voldřichová, Nerudova 1111, Sušice II, r.č.: 545404/3320

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace: 0.

6. Nemocnice s poliklinikou Sušice - PP 27217

Část OZS Velhartice čp. 155 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 287 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Karel Koudelka, Velhartice 191, r.č.: 330305/063

Kupní cena: 670 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 24. 4. 1995, čj. PRI/641.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) Pozemky spadající pod správu Pozemkového fondu ČR budou na něj převedeny.

7. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30523, 30525, 30527

Bývalé jesle, Písečná 444 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 064 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MEDICORP, spol.s r.o., Písečná 444, Praha 8, IČO: 61456594

PP: 30525

Kupní cena: 16 150 000 Kč

2. MEDA spol. s r.o., Erbenova 17, Praha 5, IČO: 45806080

PP: 30527

Kupní cena: 6 577 000 Kč

3. MEDICUS - B, spol. s r.o., Šaldova 16, Praha 8, IČO: 48040428

PP: 30523

Kupní cena: 6 100 000 Kč

Podmínky privatizace:

FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

8. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8 - PP 30530

Bývalé jesle, Pomořanská 489 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 7 862 tis. Kč

Nabyvatel: ODÚS - MEDICA spol. s r.o., Přívorská ul.č. 510/12, Praha 8 - Čimice, IČO: 48041076

PP: 30530

Kupní cena: 7 901 100 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 1993, čj. PRI/7698.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

9. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30544, 30545

Rehabilitační oddělení, Štěpničná 1965 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 969 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MEDICUS - B, spol. s r.o.,Šaldova 16, Praha 8, IČO: 48040428

PP: 30545

Kupní cena: 7 100 000 Kč

2. MEDA spol. s r.o., Erbenova 17, Praha 5, IČO: 45806080

PP: 30544

Kupní cena: 3 389 000 Kč

Podmínky privatizace:

FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 6. 12. 1994, čj. PRI/7698.

10. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30555, 30557, 30558, 30559

Bývalé jesle, Ústavní 413 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 566 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MEDICORP, spol.s r.o., Písečná 444, Praha 8, IČO: 61456594

PP: 30558

Kupní cena: 14 150 000 Kč

2. MEDICUS - B, spol. s r.o., Šaldova 16, Praha 8, IČO: 48040428

PP: 30555

Kupní cena: 12 577 000 Kč

3. MEDA spol. s r.o., Erbenova 17, Praha 5, IČO: 45806080

PP: 30559

Kupní cena: 8 159 000 Kč

4. MUDr. Iva Holmerová, Dr. E. Beneše 878, Neratovice, r.č.: 556018/0010

PP: 30557

Kupní cena: 4 012 000 Kč

MUDr. Renata Roninová, Dr. E. Beneše 893, Neratovice, r.č.: 525106/253

PP: 30557

Podmínky privatizace:

FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

11. Nemocnice s poliklinikou Přerov - PP 31297

Poliklinika Kojetín (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 846 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Pavel Matoušek, Družstevní 1305, Kojetín, r.č.: 560224/2283

PP: 31297

Kupní cena: 3 986 019 Kč

MUDr. Richard Kobza, Kuzníkova 1172, Kojetín, r.č.: 480304/437

PP: 31297

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 1. 11. 1994, čj. PRI/1592.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

12. Nemocnice s poliklinikou Přerov - PP 31300

OZS Přerov - Kopaniny (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 871 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Svatava Štěpánová, Polská 50, Olomouc, r.č.: 546214/3324

PP: 31300

Kupní cena: 3 871 000 Kč

MUDr. Luboš Tempír, Zamykalova 11, Olomouc, r.č.: 590422/2225

PP: 31300

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 1. 11. 1994, čj. PRI/1592.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

13. Nemocnice s poliklinikou Přerov

PP 31303, 31304, 31305, 31306

Dům na ul. B. Němcové 12, Přerov (nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 106 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Hana Strojilová, Zamenhofova 28, Olomouc, r.č.: 506221/218

PP: 31303

Kupní cena: 707 000 Kč

MUDr. Jana Ottová, Věrovany 332, r.č.: 545422/0475 PP: 31303

2. MUDr. Libuše Veverková, Hranická 49, Přerov, r.č.: 545221/1248

PP: 31305

Kupní cena: 576 000 Kč

3. MUDr. Jana Karhanová, Havlíčkova 5, Přerov, r.č.: 545420/3073

PP: 31304

Kupní cena: 561 000 Kč

4. MUDr. Miluše Dupáková, Bartošova 14, Přerov, r.č.: 536108/224

PP: 31306

Kupní cena: 203 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

C.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje akcií navrhovaných akciových společností předem určeným nabyvatelům

---------------------------------------------------------------

1. PIVOVARY A SLADOVNY - výzkum a služby a.s., Praha 2 - PP 15068

Hodnota základního jmění: 69 055 tis. Kč

Rozdělení akcií:

51.00 % přímý prodej (35 218 akcií):

počet akcií

0.46 % - Pivovar a sodovkárna Svitavy, a.s. 320

- Pivovar Janáček, a.s. 1

0.72 % - Starobrno, a.s. 500

0.75 % - Pivovary a sodovkárny Brno, a.s. 515

0.88 % - Jihomoravské pivovary, a.s. 608

0.49 % - Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s. 340

0.01 % - Pivovar a sodovkárna Břeclav, a.s. 10

0.60 % - HOSTAN, s.r.o. 415

5.08 % - Moravskoslezské pivovary Přerov a.s. 3 509

1.35 % - Ostravar, a.s. 931

4.44 % - Pivovar RADEGAST a.s. 3 068

2.78 % - Pivovary Bohemia Praha, a.s. 1 919

0.04 % - Lobkowiczký pivovovar Vysoký Chlumec s.r.o. 25

0.66 % - Královovský pivovar Krušovice a.s. 456

0.39 % - CHODOVAR s.r.o. 268

0.14 % - Pivovar Louny, a.s. 100

0.76 % - Pivovar Most, a.s. 525

Pivovar Jevíčko, s.r.o. 1

0.10 % - BEVI, s.r.o. 67

0.20 % - Pivovar Pardubice, a.s. 140

0.01 % - Majestic, s.r.o. 10

0.01 % - Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové 10

0.16 % - Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 112

0.01 % - Krakonoš, s.r.o. 10

3.04 % - Jihočeské pivovary, a.s. 2 098

5.64 % - Pražské pivovary, a.s. 3 896

- Brtník a spol.- pivovar a restaurace 6

U Fleků, s.r.o.

2.09 % - Pivovar Velké Popovice, a.s. 1 445

- Suchomastská obch.společ.s.r.o 2

0.08 % - Moravamalt, s.r.o. 52

0.03 % - Ing. Karel Klusáček 18

0.03 % - Ledvinka, sladovna Náměšť na Hané, s.r.o. 18

O.02 % - Sladovna Mšeno, s.r.o. 15

0.02 % - Sladovna, s.r.o., Bruntál 14

2.10 % - Obchodní sladovny, a.s. 1 450

0.57 % - Sladovna Hodonice, a.s. 395

0.07 % - Igor Holub 47

3.04 % - Budějovický Budvar, n.p. 2 098

- Bernard pivo, v.o.s. 5

11.02 % - Plzeňský Prazdroj, a.s. 7 608

1.50 % - Ústecké pivovary, a.s. 1 034

1.68 % - Pivovary Vratislavice nad Nisou, a.s. 1 157

Nominální hodnota 1 akcie: 1 000 Kč

Kupní cena 1 akcie se rovná nominální hodnotě 1 akcie zvýšené o podíl na vytvářených fondech společnosti.

Nabyvatelé:

Pivovar Janáček, a.s., Neradice 369, Uherský Brod, IČO: 60742917

STAROBRNO, a.s., Hlinky 12, Brno, IČO: 46346911

Pivovary a sodovkárny Brno, a.s., Hlinky 12, Brno, IČO: 49973738

Jihomoravské pivovary, a.s., Hlinky 12, Brno, IČO: 49973720

Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s., Vrchlického 2, Jihlava, IČO: 49973711

Pivovar a sodovkárna Břeclav, a.s., Zámecké náměstí 5, Břeclav, IČO: 49973703

HOSTAN, společnost s ručením, omezeným, Hradní 2, Znojmo, IČO: 48530760

MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY, PŘEROV a.s., Komenského 35, Přerov, IČO: 14617099

Ostravar, a.s., Hornopolní 57, Ostrava, IČO: 47672269

Pivovar RADEGAST a.s., Nošovice, IČO: 14613603

PIVOVARY BOHEMIA PRAHA, a.s., Sokolská 23, Praha 2, IČO: 45274002

Lobkowiczký pivovar Vysoký, Chlumec, spol. s r.o., Vysoký Chlumec čp. 29, IČO: 46353224

Královský pivovar Krušovice, a.s., Krušovice, IČO: 45148066

"CHODOVAR spol.s r.o.", Pivovarská 107, Chodová Planá, IČO: 18252125

Pivovar Louny, a.s., Husova 553, pošt. přihr. 29, Louny, IČO: 46708031

Pivovar Most, a.s., Most - Sedlec, IČO: 46708260

PIVOVAR Jevíčko, společnost, s ručením omezeným, Jevíčko, IČO: 15036448

BEVI, spol. s r.o., Třebechovická 833, Hradec Králové 3, IČO: 42194121

Pivovar Pardubice, a.s., Palackého 250, Pardubice, IČO: 47468556

Pivovar a sodovkárna Svitavy, a.s., Pivovarská 1, Svitavy, IČO: 48173185

MAJESTIC, spol. s r.o., Templova 6/704, Praha 1, IČO: 45312435

Pivovary Vratislavice nad, Nisou, a.s., Liberec 30, IČO: 46708847

Právovár.měšťanstvo - družstvo, U Soukenické brány 53, Hradec Králové, IČO: 48155306

Měšťanský pivovar, a.s., Pivovarská 151, Polička, IČO: 60112344

KRAKONOŠ spol. s r.o., Křižíkova 486, Trutnov, IČO: 48151769

Jihočeské pivovary, a.s., Karoliny Světlé 4, České Budějovice, IČO: 46678158

Pražské pivovary, a.s., Nádražní 84, Praha 5, IČO: 45273693

Brtník a spol. - pivovar a restaurace U Fleků, s.r.o., Křemencova 11, Praha 1, IČO: 60472359

Pivovar Velké Popovice a.s., Ringhofferova 1, Velké Popovice, IČO: 45147736

Suchomastská obchodní, společnost, s.r.o., Tyršova 135, Beroun II, IČO: 46353577

MORAVAMALT, s.r.o., Tovární 162, Brodek u Přerova, IČO: 46581413

Ing. Karel Klusáček, Kounice u Českého Brodu, r.č.: 310307/116

LEDVINKA, SLADOVNA NÁMĚŠŤ NA HANÉ, spol. s r.o., Náměšť na Hané 281, IČO: 43962483

SLADOVNA MŠENO s.r.o., Mšeno, okr. Mělník, IČO: 47541261

SLADOVNA, spol. s r.o., Karolíny Světlé 1, Bruntál, IČO: 47150688

Obchodní sladovny, a.s., Vrahovická 56, Prostějov, IČO: 15547361

SLADOVNA Hodonice, a.s., Hodonice, IČO: 46347674

Igor Holub, Vokrojova 2, Praha 4, r.č.: 520928/271

Budějovický Budvar, národní podnik, České Budějovice, IČO: 00514152

BERNARD PIVO, v.o.s., 5.května 1, Humpolec, IČO: 48204056

Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, IČO: 45357366

Ústecké pivovary, a.s., Drážďanská 80, Ústí nad Labem, IČO: 46708219

Podmínky privatizace:

V případě, že některý z nabyvatelů odstoupí, bude jeho díl poměrně rozdělen mezi ostatní nabyvatele.

Poznámka: Nezkrácený název nabyvatele "Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové - družstvo, U Soukenické brány 53, Hradec Králové".

2. Vojenský opravárenský podnik 011, Mostkovice - PP 62467

Tento majetek bude vložen do nově založené společnosti FORTE, a.s. (část majetku)

Hodnota základního jmění: 131 333 tis. Kč

Rozdělení akcií:

3.00 % RIF

35.00 % ponecháno ve FNM ČR

62.00 % přímý prodej - PV HERMES, s.r.o.

Nominální hodnota 1 akcie: 1 000 Kč

Kupní cena 1 akcie se rovná nominální hodnotě 1 akcie zvýšené o podíl na vytvářených fondech společnosti.

Nabyvatel: PV HERMES, s.r.o., Určická 47, Prostějov, IČO: 60708328

Podmínky privatizace:

Povoluje se odpis majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely ve výši 7 854 tis. Kč.