Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 590 + P

ke Zprávě o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2002

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2002, uvedenou v části III materiálu č. j. V226/03;

II. m ě n í usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesení vlády ze dne 15. července 2002 č. 737, usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772, usnesení vlády ze dne 17.února 2003 č. 180 a usnesení vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 427 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit řádné plnění úkolů vyplývajících z bodu II tohoto usnesení;

IV. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu II tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 11. června 2003 č. 590

Změny Jednacího řádu vlády
Čl. I

Jednací řád vlády, schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610 a změněný usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesením vlády ze dne 15. července 2002 č. 737, usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772, usnesením vlády ze dne 17. února 2003 č. 180 a usnesením vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 427 se mění takto:

1.V čl. II odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Každý materiál pro jednání schůze vlády musí být před jeho předložením vládě předložen ke stanovisku všem ministrům, místopředsedovi vlády, pokud není pověřen řízením ministerstva a guvernérovi České národní banky, s výjimkou materiálů uvedených v příloze č. 5 tohoto jednacího řádu. Materiál zasílaný ke stanovisku se současně zašle k informaci sekretariátu předsedy vlády. Materiál pro jednání schůze vlády, který se týká ochrany lidských práv a základních svobod a práv národnostních menšin, se předloží ke stanovisku také zmocněnci vlády pro lidská práva. Lhůta pro sdělení stanoviska činí 10 pracovních dnů ode dne doručení materiálu, pokud předkladatel, který materiál ke stanovisku zasílá, nestanoví lhůtu delší. Výjimku z požadavku připomínkového řízení, včetně lhůty pro sdělení stanoviska, může u materiálů nelegislativní povahy povolit předseda vlády. Vedoucím jiných ústředních orgánů státní správy, primátorovi hlavního města Prahy, krajským úřadům a jiným orgánům vykonávajícím státní správu se materiál pro jednání schůze vlády předkládá ke stanovisku v případě, že se týká jejich působnosti. Materiál pro jednání schůze vlády předkládá ke stanovisku vedoucí toho orgánu, který materiál zpracoval. U materiálu obsahujícího rozhodnutí Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) o předložení vládě, nahrazuje připomínkové řízení projednání věci v BRS.

(2) Předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády je člen vlády a v případech stanovených zákonem předseda Českého statistického úřadu, guvernér České národní banky nebo předseda Komise pro cenné papíry. Předkladatelem materiálu obsahujícího rozhodnutí BRS je předseda BRS, místopředseda BRS, případně jeho předkladatel do BRS. Předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády může být též vedoucí Úřadu vlády. Byl-li materiál pro jednání schůze vlády vypracován ve spolupráci s jinými ministerstvy, jsou členové vlády pověření řízením těchtoministerstev spolupředkladateli tohoto materiálu. Pokud materiál pro jednání schůze vlády vypracoval zmocněnec vlády, ústřední orgán státní správy nebo poradní orgán vlády, v jejichž čele není člen vlády, je předkladatelem tohoto materiálu ten člen vlády, který je pověřen vykonávat vůči těmto orgánům koordinační funkci nebo do jehož působnosti tento orgán patří. Vedoucí ústředního orgánu státní správy, poradního orgánu vlády nebo zmocněnec vlády je spolupředkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády“.

2. V čl. III se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) V případě materiálu obsahujícího rozhodnutí BRS (usnesení BRS) je toto rozhodnutí přílohou návrhu usnesení vlády a předkládací zpráva dále obsahuje informaci o výsledcích projednávání návrhu na schůzi BRS.“

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

3. V Čl. V se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Materiál obsahující rozhodnutí BRS zařazený na program schůze vlády se projedná podle tohoto článku, navrhne-li to v úvodu jednání schůze vlády člen vlády. V opačném případě se o materiálu hlasuje bez rozpravy podle odst. 11.“

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 6 až 13.

Čl. II

Tato změna Jednacího řádu vlády nabývá účinnosti dnem 11. června 2003.

V l á d a

I.
1.
2.


II.
1.
2.

III.
1.
2.

Provedou:Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a