Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 378

k návrhu na podpis a ratifikaci Tamperské úmluvy
o poskytování telekomunikačních zdrojů
pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s návrhem na podpis a ratifikaci Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce, sjednané dne 18. června 1998 v Tampere, podle návrhu obsaženého v části V materiálu č. j. 423/02 (dále jen „Úmluva“);

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil ministra dopravy a spojů a jako alternátku paní Ing. Marcelu G ü r l i c h o v o u, náměstkyni ministra dopravy a spojů, k podpisu Úmluvy s výhradou ratifikace,

2. Úmluvu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Úmluvu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

IV. u k l á d á

1. ministru dopravy a spojů, aby odůvodnil návrh na ratifikaci Úmluvy v Parlamentu České republiky,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zajistit na návrh ministra dopravy a spojů podle čl. 12 odst. 2 Úmluvy uložení ratifikačních listin u depozitáře Úmluvy,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, ministrům dopravy a spojů, vnitra a financí a předsedovi Českého telekomunikačního úřadu, aby zabezpečili provádění Úmluvy po jejím vstupu v platnost pro Českou republiku.


Provedou:

předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři dopravy a spojů,
vnitra, financí,
předseda Českého
telekomunikačního úřadu