Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 241

k návrhu zásad zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e upravené znění návrhu zásad zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zemědělství

1. vypracovat konečné znění vládního návrhu zásad zákona podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit vládě nejpozději s návrhem zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů návrhy změn souvisejících právních předpisů za účelem zjednodušení státního dozoru v této oblasti;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zásad zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. místopředsedu vlády a ministra zemědělství, aby odůvodnil vládní návrh zásad zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.