Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 449

k návrhu na sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy
o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Protokol");

II. z m o c ň u j e ministra průmyslu a obchodu k podpisu Protokolu;

III. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) postupovat při poskytování státní podpory s ohledem na ustanovení článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a článku 1 až 5 Protokolu,

b) předkládat místopředsedovi vlády a ministru financí podklady potřebné k zabezpečení článku 6 Protokolu,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit informační povinnosti vyplývající z článku 6 Protokolu.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.