Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 924

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2001 Sb.,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru financí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony podle bodu I tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona podle bodu I a II tohoto usnesení již v prvním čtení;

IV. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení a návrh podle bodu III tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:
předseda vlády,
ministr financí