Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 505

k návrhu na obeslání 39. zasedání Generální konference Mezinárodní Agentury pro atomovou energii (MAAE), které se koná ve dnech 18. až 22. září 1995 ve Vídni

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

s obesláním 39. zasedání Generální konference Mezinárodní Agentury pro atomovou energii (MAAE), které se koná ve dnech 18. až 22. září 1995 ve Vídni (dále jen "Konference");

II. j m e n u j e

delegaci České republiky na Konferenci ve složení:

vedoucí: Ján Š t u l l e r , předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

alternát: Jan K o h o u t , 1. rada Stálé mise České republiky při mezinárodních organizacích ve Vídni;

III. z m o c ň u j e

vedoucího delegace doplnit delegaci České republiky na Konferenci o nezbytný počet expertů.

Provede:

předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.