Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 538

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e

podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v přílohách důvodové zprávy předloženého materiálu za podmínek tam stanovených, a to pro

1. státní podnik SEBA, bavlnářské závody, Tanvald (část A, příloha č. 1),

2. státní podnik Potraviny Polička, Svitavy (část A, příloha č. 2),

3. státní podnik Pramen Ostrava, Ostrava (část B, příloha č. 1)

s tím, že místopředseda vlády a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu zpřesní výchozí cenu pro veřejnou soutěž u převodu majetku státu podle bodu 3 tohoto usnesení, s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení budou převádějícími subjekty přednostně použity k úhradě pohledávek státního rozpočtu, případně státních fondů, a následně pak ke splácení vlastních úvěrů a na činnost spojenou se zrušením státního podniku bez likvidace a dále s tím, že kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu 10 % z kupní ceny majetku převáděného podle tohoto usnesení před podpisem kupní smlouvy a kupní cena tohoto majetku bude kupujícím zaplacena nejpozději do 90ti dnů od účinnosti kupní smlouvy a v případě nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny bude kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši nejméně 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.