Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 355

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákony upravující platy a další požitky poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu, představitelů státu a některých státních orgánů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění a dopl-ňují zákony upravující platy a další požitky poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu, představitelů státu a některých státních or-gánů, s úpravami podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlá-dy a upřesnění vlády;

II. u k l á d á

1. ministru práce a sociálních věcí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí zabezpečit zvýšení prostředků na platy a další požitky od účinnosti zákona;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády

a) předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

b) požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu organizačního výboru, aby organizační výbor navrhl Poslanecké sněmovně výjimečně upustit od projednává-ní zásad zákona,

2. ministra práce a sociálních věcí, aby odůvodnil vlád-ní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.