Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 402

k návrhu zásad zákona o pozemních komunikacích

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zásad zákona o pozemních komunikacích s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády a připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru dopravy vypracovat a předložit vládě návrh zákona o pozemních komunikacích ve smyslu bodu I tohoto usnesení.

Provede:

ministr dopravy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.