Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 417

k Manuálu finančních toků ISPA (Instrument
for Structural Policies for pre - Accession)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Manuál finančních toků ISPA (Instrument for Structural Policies for pre - Accession) obsažený v části III předloženého materiálu a upravený podle připomínky vlády (dále jen "Manuál");

II. z m o c ň u j e ministra financí k úpravám Manuálu podle požadavků Evropské komise a na základě potřeb vyvolaných procesem implementace prvních projektů s tím, že tyto úpravy budou prováděny ve spolupráci s příslušnými ministry;

III. u k l á d á

1. ministru financí informovat ministry pro místní rozvoj, dopravy a spojů, životního prostředí a zemědělství o provedených změnách Manuálu podle bodu II tohoto usnesení,

2. ministrům pro místní rozvoj, dopravy a spojů, životního prostředí a zemědělství informovat o provedených změnách Manuálu oznámených podle bodu III/1 tohoto usnesení ostatní subjekty podílející se na realizaci projektů ISPA, včetně konečných příjemců,

3. ministrům financí, dopravy a spojů, životního prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj postupovat podle Manuálu a jeho změn prováděných podle bodu II tohoto usnesení,

4. ministru financí zpracovat ve spolupráci s ministry dopravy a spojů a životního prostředí schéma a popis financování technické asistence.


Provedou:
ministři financí, pro místní rozvoj,
zemědělství, životního prostředí,
dopravy a spojů