Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-12-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. prosince 1999 č. 1350 + 2P

o Plánu legislativních prací vlády na rok 2000 a o aktualizovaném
Výhledu legislativních prací vlády na léta 2001 a 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Plán legislativních prací vlády na rok 2000 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. aktualizovaný Výhled legislativních prací vlády na léta 2001 a 2002, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit včasné a řádné splnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu II tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády a vedoucí
ostatních ústředních orgánů
státní správy

P l á n

legislativních prací vlády na rok 2000O b s a h

a) resortní členění

str.:
Místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády (LRV)1, 2
Místopředseda vlády pro hospodářskou politiku (KMH)3, 4
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)5 až 9
Ministerstvo dopravy a spojů (MDS)10 až 12
Ministerstvo zemědělství (MZE)13 až 16
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)17 až 21
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)22, 23
Ministerstvo financí (MF)24 až 27
Ministerstvo vnitra (MV28 až 30
Ministerstvo obrany (MO)31
Ministerstvo spravedlnosti (MSP)32
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)33 až 36
Ministerstvo zdravotnictví (MZ)37, 38
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)39,40
Ministerstvo kultury (MK)41, 42
Ministr bez portfeje (KMV)43
Český statistický úřad (ČSÚ)44, 45
Česká národní banka (ČNB)46, 47

časové členění


str.:
leden 20001
únor 20002
březen 20003 až 5
duben 20006, 7
květen 20008, 9
červen 200010 až 12
červenec 200013
srpen 200014
září 200015, 16
říjen 200017
listopad 200018
prosinec 200019, 20
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
2.
Návrh nového zákona o ochraně hospodářské soutěže362 R 0017: Nařízení Rady č. 17/62 k aplikaci článků 85 a 86 Smlouvy o EHS 374 R 2988: Nařízení Rady č. 2988/74 týkající se promlčecích lhůt v řízení a vynucování sankcí podle pravidel Smlouvy o EHS v oblasti soutěže a dopravy 389 R 4064: Nařízení Rady č. 4064/98 o kontrole spojování podniků ve znění nařízení Rady č. 131097
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
KMH
SÚJB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
02.00
01.01
2.
KMH
Návrh zákona o strategickém plánování
06.00
03.01
3.
KMH
MŠMT AV ČR
Návrh věcného záměru zákona o výzkumu a vývoji
06.00
4.
KMH
ÚSIS
Návrh věcného záměru zákonné úpravy základních registrů
06.00
5.
KMH
ÚSIS
Návrh zákonné úpravy základních registrů
10.00
07.01
6.
KMH
MŠMT AV ČR
Návrh zákona o výzkumu a vývoji
10.00
07.01
7.
KMH
SÚJB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997Sb., atomový zákon
01.03
12.00
07.02
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997Sb., atomový zákon396L0029 - Směrnice Rady 96/29 Euroatom, kterou se stanovují základní bezpečnostní normy ochrany zdraví pracovníků a veřejnosti před nebezpečnými účinky ionizujícího záření
397L0043 - Směrnice Rady 97/43 Euroatom o ochraně zdraví jednotlivců před nežádoucími účinky ionizujícího záření při lékařském ozáření, kterou se ruší Směrnice 84/466/Euroatom
390L0641 - Směrnice Rady č. 90/641 Euroatom o provádění ochrany externích pracovníků, při jejich činnostech v kontrolovaných pásmech
387R3954 - Nařízení Rady (Euroastom) č. 3954/87, kterou se stanovují nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace pro potraviny a krmiva následně po jaderné nehodě nebo jiném případu radiačního ohrožení
389R2219 - Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 o speciálních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv následně po jaderné nehodě nebo jiném případu radiačního ohrožení
376R3227 - Nařízení Komise (Euroatom) č. 3227/76 týkající se aplikace opatření v zárukovém systému Euroatom
392L0003 - Směrnice Rady 92/3 Euroatom týkající se dohledu a kontroly zásilek radioaktivních odpadů mezi členskými státy a do/ze Společenství
393R1492 - Nařízení Rady (Euroatom) č. 1493/93 o zásilkách radioaktivních látek mezi členskými státy
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MPO
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
12.01
03.00
01.01
2.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů ohlašovacích živností volných
03.00
01.01
3.
MPO
ČNB
Návrh věcného záměru zákona o spotřebitelském úvěru
03.00
4.
MPO
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
04.00
02.01
5.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
12.99
05.00
09.00
6.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
12.99
05.00
09.00
7.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
01.01
05.00
09.00
8.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
12.99
05.00
09.00
9.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
12.99
05.00
09.00
10.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
12.99
05.00
09.00
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
11.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
12.99
05.00
09.00
12.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
12.00
05.00
09.00
13.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
12.99
05.00
09.00
14.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
09.00
05.00
09.00
15.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
12.00
05.00
09.00
16.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE
05.00
09.00
17.
MPO
Návrh nařízení vlády k provedení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii - váhy s neautomatickou činností
12.01
05.00
11.00
18.
MPO
MPSV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.
06.00
06.01
19.
MPO
Návrh věcného záměru zákona o časově sdíleném spoluvlastnictví nemovitostí
06.00
20.
MPO
Návrh zákona o všeobecné bezpečnosti výrobků
12.02
06.00
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
21.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně živností
09.00
03.01
22.
MPO
ČBÚ
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
12.02
11.00
07.01
23.
MPO
ČNB
Návrh zákona o spotřebitelském úvěru
12.02
12.00
01.02
24.
MPO
Návrh věcného záměru nového zákona o živnostenském podnikání
12.00
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníSměrnice č. 84/450/EHS, 97/55/ES, 92/28/EHS, 98/43/ES, 79/112/EHS, 91/321/ES, 89/552/EHS
5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětíSměrnice č. 73/23/EHS
6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibilitySměrnice č. 89/336/EHS
7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízeníSměrnice č. 98/37/ES, rozhodnutí 93/465/EHS
8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračkySměrnice č. 88/378/EHS, rozhodnutí 93/465/EHS
9.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředkySměrnice č. 89/686/EHS, rozhodnutí 93/465/EHS
10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádobySměrnice č. 87/404/EHS
11.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchuSměrnice č. 94/9/ES, rozhodnutí 93/465/EHS
12.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných palivSměrnice č. 90/396/EHS, rozhodnutí 93/465/EHS
13.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná palivaSměrnice č. 92/42/EHS
14.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahySměrnice č. 95/16/ES, rozhodnutí 93/465/EHS
15.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízeníSměrnice č. 97/23/ES, rozhodnutí 93/465/EHS
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
16.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CESměrnice nového přístupu včetně Směrnice č. 93/68/EHS

Nebyla předmětem screeningu

17.
Návrh nařízení vlády k provedení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii - váhy s neautomatickou činnostíSměrnice č. 90/384/EHS
20.
Návrh zákona o všeobecné bezpečnosti výrobkůSměrnice č. 92/59/EHS
22.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, v platném zněníSměrnice č. 93/15/EU
23.
Návrh zákona o spotřebitelském úvěruSměrnice č. 87/102/EHS
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence
03.00
07.00
2.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví poplatky za přidělené kmitočty, krátkodobá povolení a za přidělená čísla
07.00
04.00
07.00
3.
MDS
Návrh nařízení vlády o tvorbě a čerpání prostředků fondu podle zákona o telekomunikacích
07.00
04.00
07.00
4.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické a provozní podmínky pro výstavbu tel. sítí a zařízení pro jejich využití při krizových situacích a podmínky pro pozastavení a upřednostnění tel. služeb
07.00
04.00
07.00
5.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a koncová telekomunikační zařízení
07.00
04.00
07.00
6.
MDS
Návrh zákona o bodovém systému hodnocení řidičů
11.00
10.01

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licenceSměrnice 97/67/EC Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby
2.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví poplatky za přidělené kmitočty, krátkodobá povolení a za přidělená čísla97/13/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady z 10. dubna 1997 o společném systému pro všeobecné autorizace a individuální licence v oblasti telekom. služeb
Rozhodnutí ERC vydávaná v CEPT, která mají stejnou právní platnost jako směrnice ES za oblast telekomunikací
Zelená kniha o politice rádiového spektra pro Evropské společenství COM (1998) 596, vydaná v Bruselu 23.10.1999
Doporučení NATO:
AC/121-D/700 CCPC Compendium (vydáno 16.3.1995)
AC/322-D/18 Směrnice pro výstavbu komunikačních sítí (vydáno 16.12.1998)
AC/98-D/1359 Ministerská směrnice pro civilní nouzové plánování (vydáno 20.9.1994)
99/5/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
3.
Návrh nařízení vlády o tvorbě a čerpání prostředků fondu podle zákona o telekomunikacích97/13/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady z 10. dubna 1997 o společném systému pro všeobecné autorizace a individuální licence v oblasti telekom. služeb
Rozhodnutí ERC vydávaná v CEPT, která mají stejnou právní platnost jako směrnice ES za oblast telekomunikací
Zelená kniha o politice rádiového spektra pro Evropské společenství COM (1998) 596, vydaná v Bruselu 23.10.1999
Doporučení NATO:
AC/121-D/700 CCPC Compendium (vydáno 16.3.1995)
AC/322-D/18 Směrnice pro výstavbu komunikačních sítí (vydáno 16.12.1998)
AC/98-D/1359 Ministerská směrnice pro civilní nouzové plánování (vydáno 20.9.1994)
99/5/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
4.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické a provozní podmínky pro výstavbu tel. sítí a zařízení pro jejich využití při krizových situacích a podmínky pro pozastavení a upřednostnění tel. služeb97/13/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady z 10. dubna 1997 o společném systému pro všeobecné autorizace a individuální licence v oblasti telekom. služeb
Rozhodnutí ERC vydávaná v CEPT, která mají stejnou právní platnost jako směrnice ES za oblast telekomunikací
Zelená kniha o politice rádiového spektra pro Evropské společenství COM (1998) 596, vydaná v Bruselu 23.10.1999
Doporučení NATO:
AC/121-D/700 CCPC Compendium (vydáno 16.3.1995)
AC/322-D/18 Směrnice pro výstavbu komunikačních sítí (vydáno 16.12.1998)
AC/98-D/1359 Ministerská směrnice pro civilní nouzové plánování (vydáno 20.9.1994)
99/5/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
5.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a koncová telekomunikační zařízení97/13/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady z 10. dubna 1997 o společném systému pro všeobecné autorizace a individuální licence v oblasti telekom. služeb
Rozhodnutí ERC vydávaná v CEPT, která mají stejnou právní platnost jako směrnice ES za oblast telekomunikací
Zelená kniha o politice rádiového spektra pro Evropské společenství COM (1998) 596, vydaná v Bruselu 23.10.1999
Doporučení NATO:
AC/121-D/700 CCPC Compendium (vydáno 16.3.1995)
AC/322-D/18 Směrnice pro výstavbu komunikačních sítí (vydáno 16.12.1998)
AC/98-D/1359 Ministerská směrnice pro civilní nouzové plánování (vydáno 20.9.1994)
99/5/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MZE
Návrh zákona o Státním lesním fondu a o změně některých souvisejících zákonů
01.00
10.00
2.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
12.00
02.00
12.00
3.
MZE
Návrh zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin
01.01
03.00
01.01
4.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (1. novela)
03.00
01.01
5.
MZE
Návrh věcného záměru zákona o skladních listech
03.00
6.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů (2. novela)
03.00
01.01
7.
MZE
Návrh nařízení vlády, kterým se podle § 28 lesního zákona vyhlašuje provedení inventarizace lesů na území České republiky
04.00
01.01
8.
MZE
Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
12.01
06.00
03.01
9.
MZE
ČÚZK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
12.01
06.00
03.01
10.
MZE
Návrh zákona o skladních listech
09.00
07.01
11.
MZE
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o postavení a působnosti lesní stráže, vodní stráže, myslivecké stráže
11.00
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
12.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů (2. novela)
12.01
12.00
09.01
13.
MZE
MŽP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
12.00
10.01

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)375 LO 116 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových hnojiv 377 LO 535 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýz průmyslových hnojiv

380 LO 876 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových hnojiv na bázi dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku 387 LO 094 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod kontroly limitních hodnot odolnosti vůči výbuchu u průmyslových hnojiv na bázi dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

3.
Návrh zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin394 R 2100 Nařízení Rady (EC) č. 2100/94 z 27.7.1994, o odrůdových právech Společenství 395 R 1238 Nařízení Komise (EC) č. 1238/95 z 31.5.1995, kterým se zavádějí prováděcí pravidla pro uplatnění nařízení Rady 2100/94 ve vztahu k poplatkům placeným u Odrůdového úřadu Společenství 395 R 1239 Nařízení Komise (EC) č. 1239/95 z 31.5.1995, kterým se zavádějí prováděcí pravidla pro uplatnění nařízení Rady 2100/94 (EC) ve vztahu k řízení před Odrůdovým úřadem Společenství 395 R 1768 Nařízení Komise (EC) č. 1768 z 24.7.1995, kterým se provádějí pravidla o zemědělské výjimce uvedená v článku 14(3) nařízení Rady 2100/94 o odrůdových právech Společenství
398 R 2605 Nařízení Komise (EC) č. 2605/98 z 3.12.1998, upravující nařízení č. 1768/95, kterým se provádějí pravidla o zemědělské výjimce uvedená v článku 14(3) nařízení Rady 2100/94 o odrůdových právech Společenství 396 R 2470 Nařízení Rady č. 2470/96 ze 17.12.1996, kterým se rozšiřují podmínky odrůdového práva Společenství pro brambory. Směrnice Rady č. 70/457/EHS o společném katalogu odrůd zemědělských druhů rostlin
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
8.
Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebuSměrnice Rady 75/440/EHS z 16.6.1975, o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech. Směrnice Rady 79/869/EHS z 9.10.1979, o metodách měření četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech Směrnice Rady 91/692/EHS z 23.12.1991, ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých Směrnic, vztahujících se k životnímu prostředí Směrnice Rady 98/83/ES z 3.11.1998. o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Směrnice Rady 66/162/EEC z 28.10.1966, o nabytí svobody zřídit živnost a svobody poskytovat služby v rámci činností osob samostatně výdělečně činných, podílejících se na dodávkách elektřiny, plynu, vody a poskytování sanitárních služeb
9.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenímSměrnice č. 89/48/EECz 21.12.1988, o všeobecném systému uznávání diplomů vyššího vzdělání udělovaných po ukončení odborného vzdělání a výcviku v trvání nejméně tří let Směrnice č. 92/51/EEC z 18.6.1992, o druhém všeobecném systému uznávání profesního vzdělávání a přípravy jako doplněk Směrnice č. 89/48/EEC
12.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů (2. novela)Směrnice Komise č. 92/90/EHS, kterou se stanoví povinnosti pro výrobce a dovozce rostlin, rostlinných produktů nebo jiných objektů a stanoví se podrobnosti pro jejich registraci Směrnice Komise č. 93/50/EHS, která specifikuje určité rostliny, jež nejsou na seznamu v příloze V. část A ke Směrnici rady 77/93/EEC a jejichž výrobci nebo sklady a expediční střediska v produkčních zónách těchto rostlin budou na seznamu v úředním registru Směrnice Komise č. 92/105/EHS, stanovující stupeň standardizace rostlinných a rostlinolékařských pasů, užívaných pro přesun některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů ve Společenství, a stanovující postupy pro vydávání rostlinných pasů a podmínky a podrobné postupy při jejich produkci a nahrazování
Směrnice Komise č. 92/70/EHS, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy, jež se budou provádět za účelem uznávání chráněných zón
Směrnice Komise č. 93/51/EHS, kterou se zavádí pravidla pro přesun určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes a uvnitř chráněných
zón
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MŽP
MZE
Návrh zákona o vodách
01.01
03.00
01.01
2.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země
03.00
3.
MŽP
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na ochranu před hlukem
12.02
04.00
07.00
4.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a integrovaném registru znečištění
05.00
5.
MŽP
Návrh zákona o odpadech
01.02
06.00
01.02
6.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o obalech
06.00
7.
MŽP
MZ MZE
Návrh věcného záměru zákona o biocidech
07.00
8.
MŽP
Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašují chráněné oblasti přirozené akumulace vod
10.00
01.01
9.
MŽP
MPO ČBÚ
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
10.00
07.02
10.
MŽP
MZE
Návrh věcného záměru zákona o ochraně půdy
11.00
11.
MŽP
Návrh zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země
11.01
12.00
11.01
12.
MŽP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
01.03
12.00
10.01

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona o vodáchSměrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství a 7 jejich tzv. dceřiných směrnic (82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS, 88/347/EHS a 90/415/EHS) Směrnice Rady 75/440/EHS o požadované kvalitě povrchových vod určených k odběru pitné vody Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod
Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeným určitými nebezpečnými látkami
Směrnice Rady 79/869/EHS o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech Směrnice Rady 76/160/EHS o jakosti vody pro koupání
Směrnice Rady 78/659/EHS o jakosti povrchových sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb
Směrnice Rady 79/923/EHS o požadované kvalitě měkkýšových vod Směrnice Rady 91/692/EHS o podávání zpráv o stavu implementace environmentálních směrnic
Směrnice Rady 87/217/EHS o prevenci a redukci znečišťování životního prostředí azbestem
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
3.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na ochranu před hlukemSměrnice Rady 80/51/EHS stanovící emisní limity pro hluk z podzvukových tryskových letadel Směrnice Rady 79/113/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určení emisí hluku pro stavby a stavební stroje Směrnice Rady 89/629/EHS o emisních limitech pro hluk z civilních podzvukových tryskových letadel Směrnice Rady 92/14/EHS o omezení letového provozu letadel, na která se vztahuje část II kapitola 2 svazek 1 přílohy 16 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, 2. Vydání Směrnice Rady 84/532/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se běžných ustanovení pro stavby a stavební stroje Směrnice Rady 84/533/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné úrovně hluku z provozu kompresorů
Směrnice Rady 84/534/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné úrovně hluku z provozu věžových jeřábů Směrnice Rady 84/535/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné úrovně hluku z provozu svařovacích agregátů Směrnice Rady 84/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné úrovně hluku z provozu elektrogenerátorů
Směrnice Rady 84/537/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné úrovně hluku z provozu elektrických ručních sbíječek betonu a kladiv. Směrnice Rady 84/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné úrovně hluku z provozu zahradních žacích strojků. Směrnice Rady 86/662/EHS o emisních limitech pro hluk z provozu exkavátorů, buldozerů. Směrnice Rady 86/594/EHS o hluku z provozu domácích spotřebičů.
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
5.
Návrh zákona o odpadechSměrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí, a to zejména půdy, jsou-li splaškové kaly používány v zemědělství
Směrnice Rady 75/439/EHS o zneškodňování odpadních olejů
Směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících nebezpečné látky, doplněná směrnicemi 93/86/EHS a 98/101/EHS přizpůsobených technickému pokroku Směrnice Rady 96/59/EHS o zneškodnění polychlorovaných bifenylů a terfenylů Směrnice Rady 78/176/EHS k odpadu z průmyslu oxidu titaničitého Směrnice Rady 82/883/EHS o postupech dozoru a monitorování životního prostředí v souvislosti s odpady z průmyslu TiO 2
Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, doplněná Směrnicí Rady 91/156/EHS a Rozhodnutími Komise 96/350/ES a 94/3/ES
Směrnice Rady 89/369/EHS o prevenci znečištění ovzduší z existujících spaloven komunálního odpadu Směrnice Rady 89/429/EHS o snížení znečištění ovzduší z existujících spaloven komunálního odpadu Nařízení Rady 259/93/EHS o kontrole a řízení pohybu zásilek odpadu uvnitř, do a z Evropských společenství
Směrnice Rady 92/112/EHS o postupech k harmonizaci programů pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z výroby oxidu titaničitého
Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů
Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu Nařízení Rady 1420/1999/ES určující obecná pravidla a postupy, které se uplatňují u transportu určitých druhů odpadů do určitých nečlenských zemí OECD Směrnice Rady 87/217/EHS o prevenci a redukci znečišťování životního prostředí azbestem Směrnice Rady 91/692/EHS o podávání zpráv o stavu implementace environmentálních směrnic
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
11.
Návrh zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy ZeměSměrnice Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší Směrnice Rady 80/779/EHS o limitních hodnotách kvality ovzduší a směrných hodnotách pro oxid siřičitý a tuhé částice
Směrnice Rady 82/884/EHS o limitních hodnotách pro olovo v ovzduší Směrnice Rady 85/203/EHS o normách kvality ovzduší pro NO 2
Směrnice Rady 92/72/EHS o znečišťování ovzduší ozónem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES o omezování emisí těkavých organických látek (VOC) vznikajících při skladování benzínu a při jeho distribuci od terminálu k čerpacím stanicím Směrnice Rady 93/12/EHS k obsahu síry v určitých kapalných palivech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování zákonů členských států týkajících se opatření proti emisi plynných a tuhých znečišťujících látek ze spalovacích motorů instalovaných v nesilničních mobilních strojích Směrnice Rady 89/369/EHS o prevenci znečišťování ovzduší z nových spaloven komunálního odpadu
Směrnice Rady 89/429/EHS týkající se omezování znečištění ovzduší z existujících spaloven komunálního odpadu
Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečného odpadu
Nařízení Rady 3093/94 o látkách, které porušují ozónovou vrstvu Země Směrnice Rady 87/217/EHS o prevenci a redukci znečišťování životního prostředí azbestem Směrnice Rady 91/692/EHS o podávání zpráv o stavu implementace environmentálních směrnic
12.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůNařízení Rady 338/97/EHS o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin prostřednictvím regulace obchodu s nimi. Nařízení Rady 348/81/EHS o pravidlech pro dovoz velryb a výrobků z nich Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice Rady 83/P129/EHS týkající se dovozu do členských států kůží tuleních mláďat a z nich odvozených výrobků
Směrnice Rady 91/692/EHS o podávání zpráv o stavu implementace environmentálních směrnic
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MMR
Návrh zákona o podpoře bydlení
03.00
01.01
2.
MMR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
06.00
04.01
3.
MMR
MF
Návrh věcného záměru zákona o obnově území po povodních nebo jiných živelných pohromách
06.00
4.
MMR
MF
Návrh zákona o fondu na podporu rozvoje cestovního ruchu
07.00
07.01
5.
MMR
MPSV ÚOHS
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
01.03
09.00
07.01
6.
MMR
ÚOHS
Návrh zákona o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
01.03
09.00
07.01
7.
MMR
MŽP MV
Návrh věcného záměru stavebního zákona
12.00
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
5., 6.
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek Návrh zákona o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek1. Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení svobody poskytování služeb pokud jde o veřejné zakázky na provádění prací a zadávání veřejných prací zadavatelům činným prostřednictvím zastoupení či poboček.
2. Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 19889 o koordinaci právních a správních předpisů a aplikaci přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na provedení prací.
3. Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů o aplikaci pravidel Společenství na postupy zadávání veřejných zakázek orgány působícími v sektorech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
4. Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek na služby, ve znění 397L0052.
5. Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993, o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek na dodávky, ve znění 397L0052.
6. Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993, o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek na provedení prací, ve znění 397L0052.
7. Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů pro zadávání veřejných zakázek orgány působícími v sektorech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, ve znění 398L004

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MF
Návrh zákona o vzájemné pomoci při správě přímých a nepřímých daní
01.03
01.00
01.03
2.
MF
Návrh zákona o vzájemné pomoci při vymáhání peněžitých pohledávek
01.03
01.00
01.03
3.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
01.00
01.01
4.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
01.00
01.01
5.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o Burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
01.00
01.01
6.
MF
MMR
Návrh věcného záměru zákona o nájemném z bytu
02.00
7.
MF
MŽP
Návrh zákona o ekologických daních
03.00
01.01
8.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
03.00
01.01
9.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
03.00
01.01
10.
MF
Návrh zákona o obecních daních
03.00
01.01
11.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
03.00
01.01
12.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
03.00
01.01
13.
MF
Návrh zákona o státním peněžním ústavu
04.00
01.01
14.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
04.00
01.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
15.
MF
ČNB
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
12.01
04.00
12.00
16.
MF
Návrh věcného záměru zákona o investičních společnostech a investičních fondech (o kolektivním investování)
01.03
06.00
17.
MF
ČNB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
01.03
06.00
03.01
18.
MF
Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2001
09.00
01.01
19.
MF
Návrh věcného záměru zákona o daňové exekuci
09.00
20.
MF
Návrh zákona o dani z nemovitostí
09.00
01.02
21.
MF
Návrh věcného záměru zákona o uhlovodíkových palivech a mazi-vech1)
09.00
22.
MF
Návrh věcného záměru zákona o lihu, lihovinách, vínu a pivu1)
09.00
23.
MF
Návrh věcného záměru zákona o tabákových výrobcích1)
09.00
24.
MF
MMR
Návrh zákona o nájemném z bytu
10.00
01.02
25.
MF
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
01.01
11.00
01.01
26.
MF
KCP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
12.01
12.00
12.01
27.
MF
Návrh zákona o úřadech daňové správy
12.00
01.02
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
28.
MF
MSP
Návrh zákona o pojistné smlouvě, nebo (variantně) návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (úprava pojistné smlouvy)
01.03
12.00
06.02


1) Záměr rozdělit dosavadní zákon o spotřebních daních na 3 samostatné zákony bude vládou konečným způsobem posouzen při projednávání věcných záměrů zákonů týkajících se jednotlivých komodit.


K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona o vzájemné pomoci při správě přímých a nepřímých daní77/799/EEC týkající se vzájemné pomoci příslušných orgánů členských států v oblasti přímých daní
2.
Návrh zákona o vzájemné pomoci při vymáhání peněžitých pohledávek76/308/EEC o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z činností tvořící součást systému financování Evropského orientačního a záručního fondu a při vybírání zemědělských dávek a cel
15.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povoleníčl. 56 Dohody o EU, resp. Směrnice Rady 88/361/EHS z 24.6.1998, kterou se implementuje čl. 67 smlouvy (příl. č. I - VIIIB) DOCNUM:388 L 0361
16.
Návrh věcného záměru zákona o investičních společnostech a investičních fondech (o kolektivním investování)385 L 0611 o organizacích kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS)
17.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech77/780/EHS První bankovní směrnice, 89/646/EHS - Druhá bankovní směrnice
26.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů393 L 0022 o investičních službách v oblasti cenných papírů, 389 L 0298 požadavky na sestavení a distribuci prospektu, který má být zveřejněn při nabídce převoditelných cenných papírů, 380 L 0390 požadavky na sbližování, kontrolu a uspořádání podrobných údajů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů do oficiálního seznamu burzy, 379 L 0279 podmínky pro přijetí cenných papírů k oficiálnímu kótování na burze cenných papírů, 397 L 0009 o záručních systémech pro investory,
382 L 0121 o informacích, které mají být pravidelně uveřejňovány společnostmi, jejichž akcie byly kótóvány na burze, 388 L 0627 o informacích, které je třeba uveřejnit při získání nebo prodeji významné části ve společnosti kótované na burze,
389 L 0592 obchodování zasvěcených osob, 398L 0026 o vypořádacích systémech

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MV
Návrh zákona o Policii České republiky
01.01
03.00
01.01
2.
MV
Návrh zákona o zbraních a střelivu
01.01
03.00
01.01
3.
MV
Návrh nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku
04.00
07.00
4.
MV
Návrh nařízení vlády o náležitostech krizových plánů a způsobu jejich zpracování a související dokumentace a postupu při vytváření, obsahu a využívání informačního systému pro krizové řízení
06.00
01.01
5.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob účtování výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na účely civilní ochrany
06.00
01.01
6.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci
06.00
01.01
7.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací
06.00
01.01
8.
MV
Návrh nařízení vlády o činnosti a složení bezpečnostních rad krajů, okresů a obcí a krizových štábů krajů a okresů
06.00
01.01
9.
MV
Návrh zákona o veřejných sbírkách
06.00
04.01
10.
MV
Návrh zákona o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky
06.00
04.01
11.
MV
Návrh zákona o prostituci
06.00
04.01
12.
MV
Návrh zákona o zvláštní ochraně svědků v souvislosti s trestním řízením
06.00
07.01
13.
MV
Návrh věcného záměru zákona o správním řízení (správní řád)
06.00
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
14.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti výběrového řízení na funkce přednosty okresního úřadu a na funkci vládního delegáta v kraji
08.00
11.00
15.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
08.00
11.00
16.
MV
Návrh nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev obcí, členů zastupitelstev krajů, členů zastupitelstva hlavního města Prahy a členů zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy
08.00
11.00
17.
MV
Návrh nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození na zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policií České republiky nebo obecní policií
09.00
01.01
18.
MV
Návrh nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky
09.00
01.01
19.
MV
Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
12.01
09.00
07.01
20.
MV
MMR
Návrh věcného záměru zákona o standardizaci vybavenosti území zařízeními sociální a technické infrastruktury
09.00
21.
MV
MPSV
Návrh věcného záměru zákona o zaměstnancích územních samosprávných orgánů
09.00
22.
MV
Návrh zákona o správním řízení (správní řád)
12.00
01.02
23.
MV
Návrh zákona o státních hranicích
12.00
01.02
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona o Policii České republikyDohoda z 26. července 1995 o zřízení Úřadu evropské policie
Akt Rady z 3.11.1998 přijímající pravidla použitelná pro analytické složky Europolu
2.
Návrh zákona o zbraních a střelivuSměrnice Rady ES č. 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní Směrnice Rady ES č. 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů a uvádění do oběhu a dozoru nad výbušninami pro civilní použití
19.
Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůSměrnice ES č. 75/117/EEC ze dne 10. února 1975 o sladění zákonů členských států týkajících se uplatnění zásady stejné odměny pro muže a ženy Směrnice ES č. 76/207/EEC ze dne 9. února 1976, o realizaci zásad stejného zacházení pro muže a ženy Směrnice ES č. 98/391/EEC, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Směrnice ES č. 93/104/EEC, o určitých aspektech stanovené pracovní doby

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MO
KMV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
03.00
01.01
2.
MO
Návrh věcného záměru zákona o vojenských veteránech
04.00
3.
MO
Návrh zákona o vojenských veteránech
09.00
06.01

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MSP
Návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
02.00
01.01
2.
MSP
Návrh zákona o soudních exekutorech a jejich činnosti
03.00
01.01
3.
MSP
Návrh věcného záměru zákona o správním soudnictví
06.00
4.
MSP
Návrh věcného záměru zákona o trestním soudnictví nad mládeží
06.00
5.
MSP
Návrh zákona o správním soudnictví
09.00
07.01
6.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace trestního práva hmotného
09.00
7.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace trestního práva procesního
09.00
8.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace soukromého práva
09.00
9.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace civilního práva procesního
09.00
10.
MSP
Návrh věcného záměru zákona o úpadku
09.00
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MPSV
Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
03.00
2.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
04.00
07.00
3.
MPSV
Návrh zákona o službě některých státních zaměstnanců v minister-stvech a správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ministerstev a správních úřadů (služební zákon)
06.00
01.02
4.
MPSV
Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
06.00
01.02
5.
MPSV
MF
Návrh zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění
06.00
01.02 07.01
6.
MPSV
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění
06.00
01.02
7.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravuje částky pro stanovení výpočtového
09.00
01.01
8.
MPSV
Návrh zákona, kterým se mění zákony o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb.)
12.02
09.00
01.02
9.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení vyměřovacích základů
10.00
01.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
10.
MPSV
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
10.00
12.00
11.
MPSV
Návrh nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost u zaměstnavatelů, kteří odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
10.00
01.01
12.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
10.00
01.01
13.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
10.00
01.01
14.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
11.00
01.01
15.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
11.00
01.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
16.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební řád), ve znění pozdějších předpisů
11.00
01.01
17.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
11.00
01.01
18.
MPSV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
12.00
10.01
19.
MPSV
Návrh nového zákona o platech a dalších náležitostech soudců a státních zástupců
12.00
10.01
20.
MPSV
MF
Návrh věcného záměru zákona o zaměstnaneckém penzijním připojištění
12.00
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
8.
Návrh zákona, kterým se mění zákony o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb.)Směrnice Rady č. 79/7/EEC z 19.12.1978, o postupném zavedení zásady stejného zacházení pro muže a ženy v otázkách sociálního zabezpečení

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MZ
Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, přírodních minerálních vodách určených k dietetickým účelům, léčebných lázní a lázeňských místech (lázeňský zákon)
12.00
03.00
01.01
2.
MZ
Návrh zákona o zdravotní péči
03.00
01.01
3.
MZ
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
12.00
03.00
12.00
4.
MZ
Návrh nařízení vlády pro in vitro diagnostické zdravotnické prostředky
07.01
04.00
01.01
5.
MZ
Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
06.00
6.
MZ
Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
09.00
01.01

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, přírodních minerálních vodách určených k dietetickým účelům, léčebných lázní a lázeňských místech (lázeňský zákon)80/777/EEC, Směrnice rady ze dne 15. 7. 1980 o sbližování a sjednocování právních předpisů členských zemí o využití přírodních minerálních vod a obchodování s nimi, v platném znění
3.
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění1. 95/46/EC, o ochraně jednotlivců
2. 89/105/EHS, o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen léčiv pro humánní použití a jejich začlenění do rámce národních systémů zdravotního pojištění
3. EHS č. 1408/71, 574/72, o zachování sociálních jistot osob migrujících ve Společenství
4.
Návrh nařízení vlády pro in vitro diagnostické zdravotnické prostředkySměrnice č. 98/79/EC (opatření) EHS pro in vitro diagnostické zdravotnické prostředky
6.
Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody767/68/EHS o sbližování zákonů členských států o kosmetických výrobcích (Zrušením nařízení vlády, vydaného podle zákona č. 22/1997 Sb. bude zrušeno posuzování shody u kosmetických výrobků a bude umožněno vydat harmonizovanou vyhlášku MZ o kosmetických prostředcích) Nebyla předmětem screengu

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MŠMT
Návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
03.00
01.01
2.
MŠMT
Návrh zákona o zřízení University Tomáše Bati ve Zlíně
04.00
01.01
3.
MŠMT
Návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a mimoškolním vzdělávání (školský zákon)
09.01
06.00
07.01
4.
MŠMT
Návrh zákona o školských zařízeních pro děti a mladistvé s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou a o školských zařízeních preventivně výchovné péče
06.00
07.01
5.
MŠMT
Návrh zákona o ochraně a podpoře sportu
06.00
06.01
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
3.
vrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a mimoškolním vzdělávání (školský zákon)1. Směrnice 89/48/EEC o všeobecném systému uznávání diplomů vyššího vzdělání udělovaných po ukončení odborného vzdělávání a výcviku v trvání nejméně tří let
2. Směrnice 92/51/EEC o druhém všeobecném systému uznávání profesního vzdělávání a výcviku jako doplněk Směrnice 89/48/EEC
3. Rozhodnutí Rady 63/266/EEC ze dne 2. dubna 1963, kterým se stanoví obecné principy zavádění společné politiky odborného vzdělávání
4. Směrnice Evropské rady 77/486/EEC ze dne 25. července 1977 týkající se vzdělání dětí migrujících pracovníků
5. Rozhodnutí č. 2/97 - 297D1010(01) Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na povolání, mládeže a vzdělávání
4.
Návrh zákona o školských zařízeních pro děti a mladistvé s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou a o školských zařízeních preventivně výchovné péče1. Rozhodnutí Rady 63/266/EEC ze dne 2. dubna 1963, kterým se stanoví obecné principy zavádění společné politiky odborného vzdělávání

2. Směrnice Evropské rady 77/486/EEC ze dne 25. července 1977 týkající se vzdělání dětí migrujících pracovníků.

Nebylo předmětem screeninguPoř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
03.00
12.00
2.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozd. předpisů
03.00
12.00
3.
MK
Návrh zákona o veřejných knihovnických a informačních službách
06.00
03.01
4.
MK
Návrh zákona o navracení kulturních statků
03.01
06.00
03.01
5.
MK
Návrh zákona o transformaci příspěvkových organizací v resortu kultury
06.00
03.01
6.
MK
Návrh věcného záměru zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
06.00
7.
MK
Návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči
12.00
09.01
8.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
12.00
09.01
9.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů
12.00
09.01
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
4.
Návrh zákona o navracení kulturních statků93/7/EEC o navracení kulturních statků nezákonně vyvezených z území členských států
96/100/EEC novela

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
KMV
MV MO
Návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem ČR
03.00
01.01
2.
KMV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
03.00
01.01
3.
KMV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
03.00
01.01

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
ČSÚ
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
07.01
03.00
01.01
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě397R0322 Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze 17. února 1997 o statistice Společenství 393R0696 Nařízení Rady EEC/696/93 z 15. března 1993 o statistických jednotkách pro sledování a analýzu produkčního systému ve Společenství 390R1588 Nařízení Rady Euratom, EEC/1588/90 z 11. června 1990 o předávání údajů podléhající statistické důvěrnosti Statistickému úřadu ES 390R0837 Nařízení Rady EEC/837/90 z 26. března 1990, týkající se statistických informací, které mají členské státy poskytovat o produkci obilí 390R0959 Nařízení Rady EEC/959/93 z 5. dubna 1993, týkající se statistických informací, které mají členské státy poskytovat o jiné sklizni než obilí
397R0058 Nařízení Rady EC/Euratom/58/97 z 20. prosince 1996, týkající se strukturálních statistik podniků
393R2186 Nařízení Rady EEC/2186/93 z 22. července 1993 o spolupráci společenství při vytváření registrů podniků pro statistické účely

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
ČNB
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů
12.02
03.00
01.01
2.
ČNB
Návrh věcného záměru zákona o platebním styku
06.00
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů73/173 Směrnice o zákazu restrikcí v oblasti bankovnictví
77/780 1. bankovní směrnice 89/646 2. bankovní směrnice 95/26 Směrnice o zpřísnění obezřetnostního dohledu 98/33 Směrnice o konsolidovaném bankovním dohledu
94/19 Směrnice o pojištění vkladů
98/0252 Návrh směrnice o institucích elektronických peněz
98/0253 Návrh novely 1. Bankovní směrnice

Období: leden 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MF
Návrh zákona o vzájemné pomoci při správě přímých a nepřímých daní
01.03
01.03
2.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
01.01
3.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
01.01
4.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o Burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
01.01
5
MF
Návrh zákona o vzájemné pomoci při vymáhání peněžitých pohledávek
01.03
01.03
6.
MZE
Návrh zákona o Státním lesním fondu a o změně některých souvisejících zákonů
10.00

Období: únor 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
KMHSÚJBNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
01.01
2.
MZENávrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
12.00
12.00
3.
MFMMRNávrh věcného záměru zákona o nájemném z bytu
4.
MSPNávrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
01.01

Období: březen 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
LRV
MV MŠMT MK
Návrh věcného záměru zákona o ochraně práv národnostních menšin a o změně souvisejících zákonů
2.
MPO
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
12.01
01.01
3.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů ohlašovacích živností volných
01.01
4.
MPO
ČNB
Návrh věcného záměru zákona o spotřebitelském úvěru
5.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence
07.00
6.
MZE
Návrh zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin
01.01
01.01
7.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (1. novela)
01.01
8.
MZE
Návrh věcného záměru zákona o skladních listech
9.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů (2. novela)
01.01
10.
MŽP
MZE
Návrh zákona o vodách
01.01
01.01
11.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země
12.
MMR
Návrh zákona o podpoře bydlení
01.01
13.
MF
MŽP
Návrh zákona o ekologických daních
01.01
14.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
01.01
15.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
01.01
16.
MF
Návrh zákona o obecních daních
01.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
17.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
01.01
18.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.01
19.
MV
Návrh zákona o Policii České republiky
01.01
01.01
20.
MV
Návrh zákona o zbraních a střelivu
01.01
01.01
21.
MO
KMV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
01.01
22.
MSP
Návrh zákona o soudních exekutorech a jejich činnosti
01.01
23.
MPSV
Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
24.
MZ
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
12.00
12.00
25.
MZ
Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, přírodních minerálních vodách určených k dietetickým účelům, léčebných lázní a lázeňských místech (lázeňský zákon)
12.00
01.01
26.
MZ
Návrh zákona o zdravotní péči
01.01
27.
MŠMT
Návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
01.01
28.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
12.00
29.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozd. předpisů
12.00
30.
KMV
MV MO
Návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem ČR
01.01
31.
KMV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
01.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
32.
KMV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
01.01
33.
ČSÚ
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
07.01
01.01
34.
ČNB
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů
12.02
01.01

Období: duben 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MPO
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
02.01
2.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví poplatky za přidělené kmitočty, krátkodobá povolení a za přidělená čísla
07.00
07.00
3.
MDS
Návrh nařízení vlády o tvorbě a čerpání prostředků fondu podle zákona o telekomunikacích
07.00
07.00
4.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické a provozní podmínky pro výstavbu tel. sítí a zařízení pro jejich využití při krizových situacích a podmínky pro pozastavení a upřednostnění tel. služeb
07.00
07.00
5.
MDS
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a koncová telekomunikační zařízení
07.00
07.00
6.
MZE
Návrh nařízení vlády, kterým se podle § 28 lesního zákona vyhlašuje provedení inventarizace lesů na území České republiky
01.01
7.
MŽP
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na ochranu před hlukem
12.02
07.00
8.
MF
Návrh zákona o státním peněžním ústavu
01.01
9.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
01.01
10.
MF
ČNB
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
12.01
12.00
11.
MV
Návrh nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku
07.00
12.
MO
Návrh věcného záměru zákona o vojenských veteránech
13.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
07.00
14.
MZ
Návrh nařízení vlády pro in vitro diagnostické zdravotnické prostředky
07.01
01.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
15.
MŠMT
Návrh zákona o zřízení University Tomáše Bati ve Zlíně
01.01

Období: květen 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
12.99
09.00
2.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
12.99
09.00
3.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
01.01
09.00
4.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
12.99
09.00
5.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
12.99
09.00
6.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
12.99
09.00
7.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
12.99
09.00
8.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
12.00
09.00
9.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
12.99
09.00

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
10.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
09.00
09.00
11.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
12.00
09.00
12.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE
09.00
13.
MPO
Návrh nařízení vlády k provedení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii - váhy s neautomatickou činností
12.01
11.00
14.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a integrovaném registru znečištění
Období: červen 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
LRV
ÚOHS
Návrh nového zákona o ochraně hospodářské soutěže
12.02
06.01
2.
KMH
MŠMT AV ČR
Návrh věcného záměru zákona o výzkumu a vývoji
3.
KMH
ÚSIS
Návrh věcného záměru zákonné úpravy základních registrů
4.
KMH
Návrh zákona o strategickém plánování
03.01
5.
MPO
MPSV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.
06.01
6.
MPO
Návrh věcného záměru zákona o časově sdíleném spoluvlastnictví nemovitostí
7.
MPO
Návrh zákona o všeobecné bezpečnosti výrobků
12.02
8.
MZE
Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
12.01
03.01
9
MZE
ČÚZK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
12.01
03.01
10.
MŽP
Návrh zákona o odpadech
01.02
01.02
11.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o obalech
12.
MMR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
04.01
13.
MMR
MF
Návrh věcného záměru zákona o obnově území po povodních nebo jiných živelných pohromách
14.
MF
Návrh věcného záměru zákona o investičních společnostech a investičních fondech (o kolektivním investování)
01.03
15.
MF
ČNB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
01.03
03.01
16.
MV
Návrh zákona o veřejných sbírkách
04.01
17.
MV
Návrh zákona o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky
04.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
18.
MV
Návrh zákona o prostituci
04.01
19.
MV
Návrh zákona o zvláštní ochraně svědků v souvislosti s trestním řízením
07.01
20.
MV
Návrh věcného záměru zákona o správním řízení (správní řád)
21.
MV
Návrh nařízení vlády o náležitostech krizových plánů a způsobu jejich zpracování a související dokumentace a postupu při vytváření, obsahu a využívání informačního systému pro krizové řízení
01.01
22.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob účtování výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na účely civilní ochrany
01.01
23.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci
01.01
24.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací
01.01
25.
MV
Návrh nařízení vlády o činnosti a složení bezpečnostních rad krajů, okresů a obcí a krizových štábů krajů a okresů
01.01
26.
MSP
Návrh věcného záměru zákona o správním soudnictví
27.
MSP
Návrh věcného záměru zákona o trestním soudnictví nad mládeží
28.
MPSV
Návrh zákona o službě některých státních zaměstnanců v ministerstvech a správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ministerstev a správních úřadů (služební zákon)
01.02
29.
MPSV
Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
01.02
30.
MPSV
MF
Návrh zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění
01.02 07.01
31.
MPSV
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění
01.02
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
32.
MZ
Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
33.
MŠMT
Návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a mimoškolním vzdělávání (školský zákon)
09.01
07.01
34.
MŠMT
Návrh zákona o školských zařízeních pro děti a mladistvé s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou a o školských zařízeních preventivně výchovné péče
07.01
35.
MŠMT
Návrh zákona o ochraně a podpoře sportu
06.01
36.
MK
Návrh zákona o veřejných knihovnických a informačních službách
03.01
37.
MK
Návrh zákona o navracení kulturních statků
03.01
03.01
38.
MK
Návrh zákona o transformaci příspěvkových organizací v resortu kultury
03.01
39.
MK
Návrh věcného záměru zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
40.
ČNB
Návrh věcného záměru zákona o platebním styku
Období: červenec 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MŽP
MZ MZE
Návrh věcného záměru zákona o biocidech
2.
MMR
MF
Návrh zákona o fondu na podporu rozvoje cestovního ruchu
07.01

Období: srpen 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti výběrového řízení na funkce přednosty okresního úřadu a na funkci vládního delegáta v kraji
11.00
2.
MV
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
11.00
3.
MV
Návrh nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev obcí, členů zastupitelstev krajů, členů zastupitelstva hlavního města Prahy a členů zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy
11.00

Období: září 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
LRV
MV MŠMT MK
Návrh zákona o ochraně práv národnostních menšin a o změně souvisejících zákonů
07.01
2.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně živností
03.01
3.
MZE
Návrh zákona o skladních listech
07.01
4.
MMR
MPSV ÚOHS
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
01.03
07.01
5.
MMR
ÚOHS
Návrh zákona o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
01.03
07.01
6.
MF
Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2001
01.01
7.
MF
Návrh věcného záměru zákona o daňové exekuci
8.
MF
Návrh zákona o dani z nemovitostí
01.02
9.
MV
Návrh nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození na zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policií České republiky nebo obecní policií
01.01
10.
MV
Návrh nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky
01.01
11.
MV
Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
12.01
07.01
12.
MV
MMR
Návrh věcného záměru zákona o standardizaci vybavenosti území zařízeními sociální a technické infrastruktury
13.
MV
MPSV
Návrh věcného záměru zákona o zaměstnancích územních samosprávných orgánů
14.
MO
Návrh zákona o vojenských veteránech
06.01
15.
MSP
Návrh zákona o správním soudnictví
07.01
16.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace trestního práva hmotného
17.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace trestního práva procesního
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
18.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace soukromého práva
19.
MSP
Návrh věcného záměru rekodifikace civilního práva procesního
20.
MSP
Návrh věcného záměru zákona o úpadku
21.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravuje částky pro stanovení výpočtového základu
01.01
22.
MPSV
Návrh zákona, kterým se mění zákony o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb.)
12.02
01.02
23.
MZ
Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
01.01

Období: říjen 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
KMH
ÚSIS
Návrh zákonné úpravy základních registrů
07.01
2.
KMH
MŠMT AV ČR
Návrh zákona o výzkumu a vývoji
07.01
3.
MŽP
Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašují chráněné oblasti přirozené akumulace vod
01.01
4.
MŽP
MPO ČBÚ
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
07.02
5.
MF
MMR
Návrh zákona o nájemném z bytu
01.02
6.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení vyměřovacích základů
01.01
7.
MPSV
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
12.00
8.
MPSV
Návrh nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost u zaměstnavatelů, kteří odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
01.01
9.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
01.01
10.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
01.01

Období: listopad 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MPO
ČBÚ
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
12.02
07.01
2.
MDS
Návrh zákona o bodovém systému hodnocení řidičů
10.01
3.
MZE
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o postavení a působnosti lesní stráže, vodní stráže, myslivecké stráže
4.
MŽP
MZE
Návrh věcného záměru zákona o ochraně půdy
5.
MF
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
01.01
01.01
6.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
01.01
7.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
01.01
8.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
01.01
9.
MPSV
vrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
01.01

Období: prosinec 2000

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
KMH
SÚJB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon
01.03
07.02
2.
MPO
ČNB
Návrh zákona o spotřebitelském úvěru
12.02
01.02
3.
MPO
Návrh věcného záměru nového zákona o živnostenském podnikání
4.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů (2. novela)
12.01
09.01
5.
MZE
MŽP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
10.01
6.
MŽP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
01.03
10.01
7.
MŽP
Návrh zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země
11.01
11.01
8.
MMR
MŽP MV
Návrh věcného záměru stavebního zákona
9.
MF
KCP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
12.01
12.01
10.
MF
Návrh zákona o úřadech daňové správy
01.02
11.
MF
MSP
Návrh zákona o pojistné smlouvě, nebo (variantně) návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (úprava pojistné smlouvy)
01.03
06.02
12.
MV
Návrh zákona o správním řízení (správní řád)
01.02
13.
MV
Návrh zákona o státních hranicích
01.02
14.
MPSV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
10.01
15.
MPSV
Návrh nového zákona o platech a dalších náležitostech soudců a státních zástupců
10.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
16.
MPSV
MF
Návrh věcného záměru zákona o zaměstnaneckém penzijním připojištění
17.
MK
Návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči
09.01
18.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
09.01
19.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů
09.01


V ý h l e d
legislativních prací vlády na léta 2001 a 2000
(aktualizovaný)


O b s a hstr.:
Předseda vlády (PV)1
Místopředseda vlády pro hospodářskou politiku (KMH)2
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)3 až 5
Ministerstvo dopravy a spojů (MDS)6
Ministerstvo zemědělství (MZE)7 až 11
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)12 až 15
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)16, 17
Ministerstvo financí (MF)18 až 22
Ministerstvo vnitra (MV)23
Ministerstvo spravedlnosti (MSP)24, 25
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)26 až 30
Ministerstvo zdravotnictví (MZ)31
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)32
Ministerstvo kultury (MK)33, 34
Česká národní banka (ČNB)35, 36
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
LRV
MV MŠMT MK
Návrh věcného záměru zákona o ochraně práv národnostních menšin a o změně souvisejících zákonů
03.00
2.
LRV
ÚOHS
Návrh nového zákona o ochraně hospodářské soutěže
12.02
06.00
06.01
3.
LRV
MV MŠMT MK
Návrh zákona o ochraně práv národnostních menšin a o změně souvisejících zákonů
09.00
07.01
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
PV
NBÚ
Návrh nového zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
1Q 01
01.02
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
KMH
ÚSIS
Návrh věcného záměru zákona o elektronickém obchodu
1Q 01
2.
KMH
ÚSIS
Návrh zákona o elektronickém obchodu
3Q 01
03.02

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MPO
MZE ÚPV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1973 Sb., o označení původu výrobků
01.03
1Q 01
01.03
2.
MPO
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání
1Q 01
01.02
3.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost uvedenou v tomto nařízení
1Q 01
10.01
4.
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na aerosolové rozprašovače
12.01
1Q 01
12.01
5.
MPO
Návrh nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., kterým se stanoví požadavky na tlakové lahve a jejich zkoušení, na bezešvé ocelové lahve na plyn, na bezešvé lahve na plyn z nelegovaného hliníku a hliníkových slitin a na svařované lahve z nelegované oceli
12.01
1Q 01
12.01
6.
MPO
ČBÚ
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro uvádění výbušnin pro civilní použití na trh
01.03
1Q 01
07.01
7.
MPO
Návrh nového zákona o živnostenském podnikání
01.03
2Q 01
01.02
8.
MPO
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace
06.02
2Q 01
06.02
9.
MPO
Návrh zákona o časově sdíleném spoluvlastnictví nemovitosti
12.02
2Q 01
06.02
10.
MPO
Návrh věcného záměru zákona o technických požadavcích na stavební výrobky
3Q 01
11.
MPO
ÚPV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách
01.03
1Q 02
01.03
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
12.
MPO
Návrh zákona o technických požadavcích na stavební výrobky
11.02
1Q 02
11.02
13.
MPO
Návrh nařízení vlády k provedení zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o poskytování informací v oblasti technických norem, technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti
2Q 02
01.03

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1973 Sb., o označení původu výrobkůNařízení Rady 2081/92
4.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na aerosolové rozprašovačeSměrnice č. 75/324/EHS
5.
Návrh nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., kterým se stanoví požadavky na tlakové lahve a jejich zkoušení, na bezešvé ocelové lahve na plyn, na bezešvé lahve na plyn z nelegovaného hliníku a hliníkových slitin a na svařované lahve z nelegované oceliSměrnice č. 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS
6.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro uvádění výbušnin pro civilní použití na trhSměrnice č. 93/15/EHS
7.
Návrh nového zákona o živnostenském podnikáníSměrnice č. 99/42/EC nahrazující cca 40 směrnic ES
8.
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinaceSměrnice č. 96/57/ES
9.
Návrh zákona o časově sdíleném spoluvlastnictví nemovitostiSměrnice č. 94/47/ES
11.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkáchNařízení rady ES 40/94
12.
Návrh zákona o technických požadavcích na stavební výrobkySměrnice č. 89/106/EHS

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MDS
Návrh zákona o bezpečnostním poradci pro přepravu nebezpečných věcí
4Q 01
01.03

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MZE
Návrh věcného záměru zákona o rybářství a rybolovu
1Q 01
2.
MZE
Návrh věcného záměru nového zákona o myslivosti
1Q 01
3.
MZE
ČÚZK
Návrh věcného záměru nového katastrálního zákona
2Q 01
4.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
01.03
2Q 01
04.02
5.
MZE
MŽP MŠMT
Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
2Q 01
12.01
6.
MZE
Návrh věcného záměru nového zákona o vinohradnictví a vinařství
3Q 01
7.
MZE
ČÚZK
Návrh nového katastrálního zákona
4Q 01
10.02
8.
MZE
Návrh věcného záměru zákona o konzervaci a využití genových zdrojů rostlin, zvířat a mikroorga-nismů pro zemědělství a potravi-nářství
4Q 01
9.
MZE
Návrh zákona o rybářství a rybolovu
01.03
1Q 02
01.03
10.
MZE
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů
01.03
1Q 02
01.03
11.
MZE
Návrh zákona o postavení a působnosti lesní stráže, vodní stráže, myslivecké stráže
1Q 02
12.02
12.
MZE
Návrh nového zákona o vinohrad-nictví a vinařst
1Q 02
10.02
13.
MZE
Návrh nového zákona o myslivosti
2Q 02
04.03
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
14.
MZE
Návrh zákona o konzervaci a využití genových zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů pro zemědělství a potravinářství
04.03
2Q 02
04.03

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlinSměrnice Komise č. 86/109/EEC z 27.2. 1986, kterou se omezuje obchod s osivy některých druhů pícnin a olejnatých přadných rostlin na osiva, která byla úředně certifikovaná jako “základní” nebo “certifikované” osivo Směrnice Rady č. 92/33/EEC z 28.4.1992, o obchodování s rozmnožovacím a sadbovým materiálem zelenin jiným než osivo
Směrnice Rady č. 92/34/EEC z 28.4.1992, o obchodování s rozmnožovacím materiálem ovocných druhů a školkařského materiálu (rostlin) ovocných druhů, určeného pro produkci ovoce Směrnice Komise č. 93/17/EEC ze 30.3.1993, kterou se určují základní třídy sadby brambor spolu s podmínkami a označováním uplatňovaným na tyto třídy
Směrnice Komise č. 93/48/EEC ze 23.6.1993, kterou se vydává seznam podmínek, které musí splňovat rozmnožovací materiál ovocných druhů a školkařský materiál (rostliny) ovocných druhů určený pro výrobu ovoce podle směrnice Rady 92/34/EEC Směrnice Komise č. 93/49/EEC ze 23.6.1993, kterou se vydává seznam podmínek, které musí splňovat rozmnožovací materiál okrasných rostlin a okrasné rostliny (školkařský materiál) podle směrnice Rady 91/682/EEC Směrnice Komise č. 93/61/EEC ze 2.7.1993, kterou se vydává seznam podmínek, které musí splňovat rozmnožovací a sadbový materiál zelenin jiný než osivo podle směrnice Rady 92/33/EEC
Směrnice Komise č. 93/62/EEC ze 5.7.1993, kterou se vydávají prováděcí opatření týkající se dohledu a monitorování dodavatelů a zařízení v souladu se Směrnicí Rady 92/33/EEC, o obchodování s rozmnožovacím a sadbovým materiálem zelenin jiným než osivo
Směrnice Komise č. 93/63/EEC ze 5.7.1993, kterou se vydávají prováděcí opatření týkající se dohledu a monitorování dodavatelů a zařízení v souladu se Směrnicí Rady 91/682/EEC, o obchodování rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a (školkařského materiálu) okrasných rostlin Směrnice Komise č. 93/64/EEC ze 5.7.1993, kterou se vydávají prováděcí opatření týkající se dohledu a monitorování dodavatelů a zařízení v souladu se Směrnicí Rady 92/34/EEC, o obchodování s rozmnožovacím materiálem
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
ovocných druhů a školkařského materiálu (rostlin) ovocných druhů, určeného pro produkci ovoce
Směrnice Komise č. 93/78/EEC z 21. 9. 1993, kterou se vydávají dodatečná prováděcí ustanovení pro seznamy odrůd rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a (školkařského materiálu) okrasných rostlin, vedených dodavateli podle směrnice Rady 91/682/EEC Směrnice Komise 93/79/EEC z 21.9.1993, kterou se vydávají dodatečná prováděcí ustanovení pro seznamy odrůd rozmnožovacího materiálu ovocných druhů a školkařského materiálu (rostlin) ovocných druhů, určeného pro produkci ovoce, vedených dodavateli podle směrnice Rady 92/34/EEC Směrnice Rady 98/56/EEC z 13.8.1998, o obchodování s rozmnožovacím materiálem okrasných rostlin a (školkařského materiálu) okrasných rostlin
5.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastíNařízení Rady (EEC) č. 2078/1992, o metodách zemědělské výroby, které vyhovují požadavkům ochrany životního prostředí a zachování venkovských oblastí (tzv. agroenvironmentální program) Nařízení Rady (EEC) č. 950/1997, o zlepšení efektivnosti zemědělských struktur Nařízení Rady (EEC) č. 2092/1991, o ekologickém obhospodařování půdy a označování produktů pocházejících z tohoto systému hospodaření. Nařízení Rady (EEC) č. 2080/1992, vyhlašující pomoc EU v programech zodpovídajících lesnictví v zemědělství
9.
Návrh zákona o rybářství a rybolovuSměrnice č. 78/659/EHS o kvalitě sladkých povrchových vod vyžadujících ochranu ke zlepšení za účelem podpory života ryb
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
10.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisůSměrnice Rady ES č. 89/397/EEC o úřední kontrole potravin Směrnice Rady ES č. 93/99/EHS z 29.10. 1993 ve věci dodatečných opatření týkajících se úřední kontroly potravin Nařízení Komise (EEC) č. 2251/1992 z 29. 7. 1992 o kontrole jakosti čerstvého ovoce a zeleniny Nařízení Komise (EEC) č. 3720/92 z 22. 12. 1992 pozměňující nařízení č. 2251/92 o inspekci jakosti čerstvého ovoce a zeleniny Nařízení komise pozměňující Nařízení č. 225/92 Nařízení komise (EEC) č. 3148/99 z 21. 12. 1997 doplňující nařízení č. 2251/92 o inspekci jakosti čerstvého ovoce a zeleniny
12.
Návrh nového zákona o vinohradnictví a vinařstvíNařízení Komise č. 2247/1973 kontrola kvalitních vín stanovených pěstitelských oblastí Nařízení Rady č. 357/1979 statistické zjišťování plochy vinic Nařízení Komise č. 3800/1981 zatřídění odrůd révy vinné – seznam
Nařízení Rady č. 2392/1986 vinařské kartotéky
Nařízení Rady č. 822/1987 o společné organizaci trhu vínem
Nařízení Rady č. 823/1987 ke stanovení zvláštních předpisů pro kvalitní vína s.o.
Nařízení Rady č. 4252/1988 výroba a uvádění na trh likérových vín ve Společenství
Nařízení Rady – základní pravidla zatřiďování odrůd révy vinné
Nařízení Rady č. 2392/1989 značení a adjustace vína a hroznového moštu
Nařízení Komise č. 3201/1990 prováděcí podmínky ke značení a adjustaci vína a moštu
Nařízení Rady č. 2332/1992 šumivá vína vyráběná ve Společenství
Nařízení Komise č. 881/1989 ochrana tradičních názvů likérového a perlivého vína s.o.
Nařízení Rady č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem Nebylo předmětem screeningu
14.
Návrh zákona o konzervaci a využití genových zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů pro zemědělství a potravinářstvíNařízení Rady (EC) č. 1467/94 z 20.6.1994 o konzervaci, dokumentaci sběru a využití genových zdrojů v zemědělství

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
1Q 01
2.
MŽP
Návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a integrovaném registru znečištění
01.03
1Q 01
01.03 01.02
3.
MŽP
MPO
Návrh zákona o obalech
01.03
1Q 01
01.02
4.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o ekologickém řízení podniků a o značení ekologicky šetrných výrobků
2Q 01
5.
MŽP
Návrh věcného záměru zákona o Antarktidě
3Q 01
6.
MŽP
MZE MZ
Návrh zákona o biocidech
07.02
3Q 01
07.02
7.
MŽP
MZ MPO MZE
Návrh věcného záměru zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
3Q 01
8.
MŽP
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti k vedení integrovaného registru znečištění
3Q 01
01.02
9.
MŽP
MZE
Návrh zákona o ochraně půdy
4Q 01
01.03
10.
MŽP
Návrh zákona o ekologickém řízení podniků a o značení ekologicky šetrných výrobků
01.03
4Q 01
09.02
11.
MŽP
MPO ČBÚ
Návrh věcného záměru zákona o horninovém prostředí (horní zákon)
1Q 02
12.
MŽP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
01.03
2Q 02
01.03
13.
MŽP
Návrh zákona o Antarktidě
3Q 02
07.03
14.
MŽP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o informacích o životním prostředí
01.03
3Q 02
01.03
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
15.
MŽP
MZ MPO MZE
Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
3Q 02
01.03
16.
MŽP
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
3Q 02
01.03
17.
MŽP
MPO ČBÚ
Návrh zákona o horninovém prostředí (horní zákon)
4Q 02
09.03

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
2.
Návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a integrovaném registru znečištěníSměrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice Rady 84/360/EHS zabývající se znečišťováním ovzduší průmyslovými podniky.
3.
Návrh zákona o obalechSměrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů a související rozhodnutí Komise (97/129 a 97/138) Směrnice Rady 91/692/EHS o podávání zpráv o stavu implementace environmentálních směrnic
6.
Návrh zákona o biocidechSměrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních produktů na trh
10.
Návrh zákona o ekologickém řízení podniků a o značení ekologicky šetrných výrobkůNařízení Rady 1836/83/EHS o dobrovolné účasti průmyslových podniků v programu Společenství pro ekologicky orientované řízení a audity
12.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisůSměrnice Rady 91/692/EHS o podávání zpráv o stavu implementace environmentálních směrnic
14.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o informacích o životním prostředíSměrnice Rady 90/313/EHS o svobodném přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
15.
Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcíchSměrnice Rady 67/548/EHS o sbližování zákonů, vyhlášek a administrativních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování zákonů, vyhlášek a administrativních opatření členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice Rady 87/18/EHS o sbližování zákonů, vyhlášek a administrativních opatření týkajících se aplikace zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkoušení chemických látek Směrnice 88/320/EHS o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe, ve znění pozdějších změn a doplňků
Směrnice Rady 88/379/EHS o sbližování zákonů, vyhlášek a administrativních opatření členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších změn a doplňků Nařízení Rady 2455/92/EHS o vývozu a dovozu určitých nebezpečných chemických látek, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení Rady 793/93/EHS o hodnocení a kontrole rizik stávajících látek, ve znění pozdějších změn a doplňků
16.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchSměrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství a 7 jejích tzv. dceřiných směrnice (82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS, 88/347/EHS a 90/415/EHS)

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MMR
MF
Návrh zákona o obnově území po povodních nebo jiných živelných pohromách
2Q 01
03.02
2.
MMR
MŽP MV
Návrh stavebního zákona
12.02
4Q 01
12.02
3.
MMR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
12.02
1Q 02
12.02

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
2.
Návrh stavebního zákona1. Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření ve věci stavebních výrobků
2. Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o implementaci minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na dočasná a mobilní staveniště (8. jednotlivá směrnice ve smyslu článku 16 (1) směrnice 89/39/EHS
3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisůSměrnice Rady 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů formální kvalifikace v architektuře včetně opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a svobodného poskytování služeb

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
1Q 01
01.02
2.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.02
1Q 01
01.02
3.
MF
Návrh věcného záměru zákona o cenných papírech nebo (variantně)1)
návrh věcného záměru zákona o cenných
1Q 01
4.
MF
KCP
Návrh věcného záměru zákona o podnikání na kapitálovém trhu (o investičních službách)papírech a podnikání na kapitálovém trhu
1Q 01
5.
MF
ČNB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
12.01
1Q 01
12.01
6.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
1Q 01
01.03
7.
MF
Návrh zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
1Q 01
06.02
8.
MF
Návrh zákona o uhlovodíkových palivech a mazivech2)
1Q 01
01.02
9.
MF
Návrh zákona o lihu, lihovinách, vínu a pivu2)
1Q 01
01.02
10.
MF
Návrh zákona o tabákových výrobcích2)
1Q 01
01.02
11.
MF
Návrh zákona o daních z příjmů
01.03
2Q 01
01.03
12.
MF
Návrh zákona o daňové exekuci
3Q 01
06.02
13.
MF
Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2002
3Q 01
01.02
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
14.
MF
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
01.02
4Q 01
01.02
15.
MF
Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (o kolektivním investování)
01.03
4Q 01
01.03
16.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
01.03
1Q 02
01.03
17.
MF
Návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, pojišťovacích poradcích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
01.03
1Q 02
01.03
18.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
01.03
1Q 02
01.03
19.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.03
1Q 02
01.03
20.
MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví
01.03
1Q 02
01.03
21.
MF
Návrh zákona o cenných papírech nebo (variantně)1) návrh zákona o cenných
1Q 0201.03
22.
MF
KCP
Návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu (o investičních službách)papírech a podnikání na kapitálovém trhu
1Q 0201.03
23.
MF
Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2003
3Q 02
01.03
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
24.
MF
MPO
Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
01.03
4Q 02
01.03

1) Návrh, aby namísto dvou zákonů byl vypracován jeden zákon, upravující souhrnně pedmětnou problematiku, bude posouzen při projednávání věcného záměru vládou.
2) Plnění těchto úkolů bude závislé na posouzení návrhu rozdělit dosavadní zákon o spotřebních daních na tři samostatné zákony; tento návrh bude posouzen při projednávání návrhů věcných záměrů těchto tří nových zákonů vládou.


K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů92/82/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC - sbližování sazeb spotřebních daní, 992/83/EEC - Směrnice o harmonizaci struktur spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů, 92/81/EEC - Směrnice o harmonizaci struktur spotřebních daní z minerálních olejů, 92/12/EEC o všeobecných ustanoveních o výrobcích podléhajících spotřební dani, a o držení, pohybu a sledování tabákových výrobků
5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákončl. 45 Evropské dohody, čl. 56 Dohody o EU, resp. Směrnice Rady 88/361/EHS z 24.6.1988, kterou se implementuje čl. 67 smlouvy (příl. č. I - IA, IIA) DOCNUM: 388 L 0361
8.
Návrh zákona o daních z příjmůSměrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o jednotném systému zdaňování při fúzích, převodem jmění a výměně akcií ve vztahu ke společnostem z různých zemí Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění, které se uplatňuje v případě mateřských společností a poboček v jiných členských zemích
12.
Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (o kolektivním investování)385 L 0611 o organizacích kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS)
13.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů98/6/EC na ochranu spotřebitele označování zboží cenami
14.
Návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, pojišťovacích poradcích a samostatných likvidátorech pojistných událostí77/92/EEC k činnosti pojišťovacích agentů a makléřů, 92/48/EEC o zprostředkovatelích pojištění
15.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů77/388/EEC vč. novel - 6. Směrnice k harmonizaci zákonů členských států, týkající se daně z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty, k datu vstupu - 86/560/EEC - 13. Směrnice, Systém vracení daně osobám nepodnikajícím na území Společenství
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
16.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů92/82/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC - sbližování sazeb spotřebních daní, 992/83/EEC - Směrnice o harmonizaci struktur spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů, 92/81/EEC - Směrnice o harmonizaci struktur spotřebních daní z minerálních olejů, 92/12/EEC o všeobecných ustanoveních o výrobcích podléhajících spotřební dani, a o držení, pohybu a sledování takových výrobků
17.
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví73/239/EEC - první směrnice Rady k neživotnímu pojištění, 88/357/EEC - druhá směrnice Rady k neživotnímu pojištění, 92/49/EEC - třetí směrnice Rady k neživotnímu pojištění, 79/267/EEC - první směrnice Rady k životnímu pojištění, 90/619/EEC - druhá směrnice Rady k životnímu pojištění, 92/96/EEC - třetí směrnice Rady k životnímu pojištění, 95/26/EC, kterou se mění a doplňují směrnice: 77/80/EEC a 89/946/EEC k úvěrovým institucím, 73/239/EEC a 92/49/EEC k neživotnímu pojištění, 79/267/EEC a 92/96/EEC k životnímu pojištění, 93/22/EEC k investičním firmám, 85/611/EEC k podnikům kolektivních investic v obchodovatelných cenných papírech (PKI-OCP), 84/641/EEC k asistenci turistům, 87/344/EEC k pojištění právní ochrany, 98/78/EEC k pojišťovacím skupinám
18.
Návrh zákona o cenných papírech 393 L 0022 o investičních službách v oblasti cenných papírů, 389 L 0298 požadavky na sestavení a distribuci prospektu, který má být zveřejněn při nabídce převoditelných cenných papírů, 380 L 0390 požadavky na sbližování, kontrolu a uspořádání podrobných údajů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů do oficiálního seznamu burzy, 379 L 0279 podmínky pro přijetí cenných papírů k oficiálnímu kótování na burze cenných papírů, 397 L 0009 o záručních systémech pro investory, 389 L 0121 o informach, které mají být pravidelně uveřejňovány společnostmi, jejichž akcie byly kótovány na burze, 388 L 0627 o informacích, které je třeba uveřejnit při získání nebo prodeji významné části ve společnosti kótované na burze, 389 L 0592 obchodování zasvěcených osob, 398 L 0026 o vypořádacích systémech Nebylo předmětem screeningu
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MV
MMR
Návrh zákona o standardizaci vybavenosti území zařízeními sociální a technické infrastruktury
1Q 01
01.02
2.
MV
MPSV
Návrh zákona o zaměstnancích územních samosprávných orgánů
1Q 01
01.02
3.
MV
Návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech
1Q 01
03.02
4.
MV
Návrh věcného záměru zákona o správním trestání
4Q 01
5.
MV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
3Q 02
07.03
6.
MV
Návrh zákona o správním trestání
4Q 02
01.04

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MSP
Návrh zákona o úpadku
1Q 01
01.02
2.
MSP
Návrh nového trestního zákona
01.02
1Q 01
01.02
3.
MSP
Návrh nového trestního řádu
01.02
1Q 01
01.02
4.
MSP
Návrh nového občanského zákoníku
12.02
1Q 01
01.02
5.
MSP
Návrh nového občanského soudního řádu
12.02
1Q 01
12.02
6.
MSP
Návrh zákona o trestním soudnictví nad mládeží
1Q 01
01.02
7.
MSP
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
01.03
1Q 02
01.03

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
2.
Návrh nového trestního zákonaSpolečný postup z 22.12.1998, přijatý Radou na základě čl. K.3 Smlouvy o Evropské unii, o korupci v soukromém sektoru (498X0742) Druhý protokol z 19.6.1997 k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (497Y0719(02)) Společný postup z 24.2.1997 týkající se sexuálního zneužívání dětí (497X0154)
3.
Návrh nového trestního řáduSpolečný postup z 22.12.1998, přijatý Radou na základě čl. K.3 Smlouvy o Evropské unii, o korupci v soukromém sektoru (498X0742) Druhý protokol z 19.6.1997 k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (497Y0719(02)) Společný postup z 24.2.1997 týkající se sexuálního zneužívání dětí (497X0154)
4.
Návrh nového občanského zákoníku78/473/EEC týkající se otázek pojištění Směrnice z 30.5.1978 a Směrnice 87/344/EEC z 22.6.1987 týkající se pojištění
5.
Návrh nového občanského soudního řáduSměrnice 97/80/EEC z 15.12.1997 o zabránění diskriminaci z důvodu pohlaví
7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisůSměrnice 77/249/EEC z 22.3.1997 a Směrnice 98/5/EC ze 16.2.1998 umožňující advokátům volné poskytování právních služeb bez ohledu na to, kde kvalifikaci získali

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MPSV
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
1Q 01
01.02
2.
MPSV
Návrh nařízení vlády k provedení zákona, kterým se mění zákoník práce
1Q 01
12.01
3.
MPSV
Návrh nařízení vlády o minimálních požadavcích při práci se zařízením s obrazovkou
12.02
1Q 01
12.02
4.
MPSV
Návrh věcného záměru zákona o nemocenském pojištění
2Q 01
5.
MPSV
Návrh věcného záměru zákoníku práce
2Q 01
6.
MPSV
Návrh věcného záměru zákona o inspekci práce
2Q 01
7.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu pro předchozí rok a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu
3Q 01
01.02
8.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení vyměřovacích základů
4Q 01
01.03
9.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
4Q 01
01.02
10.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
4Q 01
01.02
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
11.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
4Q 01
01.02
12.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
4Q 01
01.02
13.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
4Q 01
01.02
14.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
4Q 01
01.02
15.
MPSV
Návrh zákona o zaměstnaneckém penzijním připojištění
01.03
4Q 01
01.03
16.
MPSV
Návrh nového zákoníku práce
2Q 02
01.04
17.
MPSV
Návrh zákona o inspekci práce
2Q 02
01.04
18.
MPSV
Návrh zákona o nemocenském pojištění
2Q 02
04.03
19.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu pro předchozí rok a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu
3Q 02
01.03
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
20.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení vyměřovacích základů
4Q 02
01.03
21.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
4Q 02
01.03
22.
MPSV
vrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
4Q 02
01.03
23.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
4Q 02
01.03
24.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
4Q 02
01.03
25.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
4Q 02
01.03
Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
26.
MPSV
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
4Q 02
01.03
27.
MPSV
Návrh věcného záměru zákona o úrazovém pojištění
4Q 02
K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
3.Návrh nařízení vlády o minimálních požadavcích při práci se zařízením s obrazovkouSměrnice Rady č. 90/270/EEC z 29. 5. 1990, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci s obrazovými displeji
15.Návrh zákona o zaměstnaneckém penzijním připojištěníSměrnice Rady č. 86/378/EEC z 24. 7. 1986, o zavedení zásady stejného zacházejí pro muže a ženy v zaměstnaneckých systémech sociálního zabezpečení

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MZ
Návrh zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
2Q 01
09.02

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MŠMT
Návrh věcného záměru zákona o mládeži
2Q 01
2.
MŠMT
Návrh zákona o mládeži
2Q 02
06.03

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
MK
Návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
2Q 01
03.02
2.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2Q 01
03.02
3.
MK
Návrh věcného záměru zákona o šíření informací prostřednictvím nových technologií
3Q 01
4.
MK
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
01.03
4Q 01
01.03
5.
MK
Návrh zákona o šíření informací prostřednictvím nových technologií
01.03
1Q 02
01.03
6.
MK
Návrh nařízení vlády o vymezení některých národních kulturních památek a o změně některých právních předpisů
2Q 02
08.02

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnotyNařízení 92/391/EEC o vývozu kulturních statků Nařízení 93/752/EEC Nařízení 98/1526/EC Směrnice 96/2569/EC
5.
Návrh zákona o šíření informací prostřednictvím nových technologiíSměrnice 95/47/EC přenos televizního signálu Rozhodnutí 89/337/EEC vysoce rozlišovací TV

Poř. č.
Před- kla- datel
Spolu- před- kla- datel
Název legislativního úkolu
Termín nabytí účinnosti uvedený v “A listu”
Termín předložení vládě
Předpo-kládaný termín nabytí účinnosti
1.
ČNB
Návrh zákona o platebním styku
12.02
1Q 01
12.02

K poř. č.
Název legislativního úkolu
Číselné označení směrnice (nařízení) a její název v českém překladu
1.Návrh zákona o platebním styku97/05 Směrnice o přeshraničních platbách 98/26 Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech obchodování 97/489 Doporučení o elektronických platebních prostředcích