Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-25

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2257/12
Počet listů: 6
V Praze dne 25. července 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 25. července 2012

(30. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a ministra pro místní rozvoj o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisůč.j. 190/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a T. Perutkou pověřeného řízením Správy státních hmotných rezerv a přijala


                       usnesení č. 565                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.3.
Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)č.j. 751/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 566                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 566  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti 1.4.
Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Michala Babáka a Jany Drastichové na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o prokazování zdrojů k jeho nabytí (sněmovní tisk. č. 748)č.j. 775/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 567                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 567  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.5.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 752)č.j. 788/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 568                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 568  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.6.
Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávč.j. 772/12Vláda projednala materiál předložený ministry financí a vnitra a přijala


                       usnesení č. 569                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.7.
Návrh na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování v letech 2013-2015 ve struktuře Úřadu vlády České republikyč.j. 768/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 570                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 570  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12Materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 15. srpna 2012.9.
Narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTPč.j. 764/12Vláda projednala za účasti 1. náměstka ředitele Pozemkového fondu České republiky materiál předložený ministry zemědělství a financí a přijala


                       usnesení č. 571                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.Pro usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a zemědělství.10.
Veřejná zakázka Modernizace tratě Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicíč.j. 771/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 572                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.Pro usnesení vlády hlasovali 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a zemědělství.11.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)č.j. 770/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 573                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 573  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.Pro usnesení vlády hlasovali 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a zemědělství.12.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 24č.j. 769/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 574                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 574  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.Pro usnesení vlády hlasovali 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a zemědělství.13.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovaceč.j. 755/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 575                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.14.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2012 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství z důvodu financování projektu spolufinancovaného EUč.j. 756/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 576                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.15.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2012č.j. 776/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 577                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.16.
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011č.j. 765/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 578                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.17.
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2011č.j. 761/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 579                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.18.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 777/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 580                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.19.
Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacíchč.j. 780/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 581                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.20.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saudské Arábie o leteckých dopravních službáchč.j. 783/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 582                         


Z 11přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.21.
Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničí Belgického království Didiera Reynderse v České republice dne 21. června 2012č.j. 759/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 583                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.22.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisůč.j. 474/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 584                         


s tím, že návrh zákona bude doplněn podle připomínky Ministerstva průmyslu a obchodu přednesené ministrem spravedlnosti.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.23.
Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013 a Mezinárodní komparativní studie o policejních sborechč.j. 793/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem vnitra přerušila.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.24.
Návrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnostč.j. 615/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 585                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 585  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.25.
Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obranyč.j. 792/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 586                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.26.
Jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro čtvrté funkční období a úprava financování členského příspěvku College of Europeč.j. 795/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 587                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.27.
Informace o jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení ochrany vzdušného prostoru České republiky dalším provozováním letounů JAS-39 Gripen č.j. V140/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 588                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.28.
Materiál ministra dopravy a ministra financí k řešení problematiky financování projektu SOKP 514 Lahovice - Slivenec č.j. D162/2012Vláda projednala materiál předložený ministry dopravy a financí a přijala


                       usnesení č. 589                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.29.
Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2011č.j. 784/12Materiál předložený ministrem spravedlnosti v části programu pro informaci bod 1 byl stažen z programu s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 15. srpna 2012 v části programu s rozpravou.30.
Ústní informace o aktuální situaci v zavádění nového Centrálního registru vozidelVláda vzala na vědomí ústní informaci ministra dopravy o aktuální situaci v zavádění nového Centrálního registru vozidel a v souvislosti s tím informoval vládu ministr vnitra o zadání interního auditu na Policejním prezidiu.* * *


Pro informaci:


1.
Napojení IRES na IISSP – RISRE a Platební styk v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 763/12


2.
Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje (předložil ministr dopravy)č.j. 781/12


3.
Informace o zadávání veřejné zakázky "Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ" (předložil ministr vnitra)č.j. 766/12


4.
Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce „Nákup elektrické energie a plynu pro resort Ministerstva vnitra na rok 2013 při využití Českomoravské komoditní burzy Kladno“ (předložil ministr vnitra)č.j. 767/12


5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava trupu vrtulníku EC 135T2+ registrační značky OK-BYD“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 774/12


6.
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek MPSV v oblasti posílení administrativní kapacity OP LZZ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 778/12


7.
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem“ (předložil ministr financí)č.j. 782/12


8.
Informace o realizaci opatření dle Stanoviska Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 773/12


9.
Informace o průběhu a výsledcích 30. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (30. dubna - 4. května 2012, Ženeva, Švýcarsko) (předložil ministr životního prostředí)č.j. 758/12


10.
Informace o výcviku vojenských pilotů Ozbrojených sil Polské republiky na vrtulnících Mi-17 v rámci leteckého výcviku zahraničních osob (předložil ministr obrany)č.j. 790/12


11.
Informace o smlouvě č. 122800292 "Letová ověření obletovou laboratoří" (předložil ministr obrany)č.j. 791/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová