Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 534

k postupu výstavby státního informačního systému České republiky s využitím komunikační sítě resortu ministerstva financí ostatními resorty

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh výstavby státního informačního systému České republiky s využitím komunikační sítě resortu ministerstva financí ostatními resorty s tím, že správu položky Státní informační systém v kapitole Všeobecná pokladní správa bude vykonávat místopředseda vlády a ministr financí;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí vytvořit k 1. lednu 1996 v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu samostatnou položku Státní informační systém zahrnující též výdaje na komunikační propojení správních úřadů, a to ve výši 1,0 mld Kč,

2. ministru vlády a vedoucímu Úřadu vlády I. Němcovi ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem hospodářství zpracovat a vládě do 15. prosince 1995 předložit projekt využití komunikační sítě ministerstva financí pro potřeby ostatních orgánů státní správy,

3. místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s ministrem hospodářství a ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem

a) stanovit strukturu položky Státní informační systém ve Všeobecné pokladní správě státního rozpočtu k 1. lednu 1996 a na další léta po schválení projektu podle bodu II/2 tohoto usnesení výši prostředků na další léta,

b) uvést projekt uvedený v bodě II/2 tohoto usnesení do provozu do 18 měsíců po jeho schválení vládou a informovat každé pololetí vládu o uvádění komunikační sítě do provozu,

4. ministru hospodářství

a) ustavit pod svým vedením meziresortní komisi k řízení Státního informačního systému za účasti zástupců Úřadu vlády, ministerstev financí, vnitra, obrany, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "meziresortní komise"),

b) předložit vládě do 31. října 1995 informaci o stavu registrů Státního informačního systému, meziresortních dohod o propojení resortních informačních systémů a jejich napojení na registry Státního informačního systému a o výši požadavků na státní rozpočet na rok 1996,

c) vypracovat do 30. listopadu 1995 ve spolupráci se členy meziresortní komise pravidla pro uplatňování finančních požadavků z položky Státního informačního systému v kapitole Všeobecná pokladní správa,

5. ministru vnitra zabezpečit realizaci rozvojového projektu komunikačních sítí ministerstva vnitra s integrovanými službami na základě samostatně předloženého a schváleného projektu a pravidelně vládu každý rok o stavu výstavby těchto sítí informovat,

6. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru vnitra uzavřít do 31. prosince 1995 dohodu o propojení a vzájemném využití komunikačních sítí obou resortů,

7. místopředsedovi vlády a ministru financí, ministru vlády a vedoucímu Úřadu vlády I. Němcovi, ministrům vnitra, obrany, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a předsedům Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jmenovat do 30. září 1995 členy meziresortní komise;

III. z m o c ň u j e

ministra hospodářství k vyhlašování standardů státního informačního systému projednaných meziresortní komisí.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministři hospodářství, vnitra, obrany, spravedlnosti, práce a sociálních věcí, ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec předsedové Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.