Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 429

o přiznání statusu pozorovatele České republice
v Dunajské komisi a o příspěvku do fondu Dunajské komise
na vyčištění plavební dráhy Dunaje


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s udělením statusu pozorovatele České republice v Dunajské komisi,

2. s poskytnutím dobrovolného příspěvku České republiky do fondu Dunajské komise pro obnovení plavební dráhy na jugoslávském úseku Dunaje ve výši 1 mil. Kč v roce 2003,

3. s poskytováním příspěvků České republiky Dunajské komisi jako pozorovatele v této mezinárodní vládní organizaci ve výši do 0,5 mil. Kč v roce 2003 a v dalších letech, dokud tento status Česká republika bude mít;

II. u k l á d á ministru dopravy a spojů zajistit při přípravě rozpočtu na rok 2003 potřebné finanční prostředky

1. na úhradu dobrovolného příspěvku podle bodu I/2 tohoto usnesení,

2. na úhradu příspěvku České republiky podle bodu I/3 tohoto usnesení a to i pro následující léta podle situace, jako pozorovatele v této mezinárodní vládní organizaci v rámci kapitoly Ministerstva dopravy a spojů.


Provede:

ministr dopravy a spojů