Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 375

o privatizaci 51,1 % akcií společnosti
ČESKÝ TELECOM, a. s.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace o stavu a průběhu privatizace 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., obsažené v části II (Předkládací zpráva) materiálu č. j. 462/02;

II. s c h v a l u j e závěry Meziresortního koordinačního výboru k zajištění spolupráce s poradcem, který po předchozím projednání a na základě doporučení finančních poradců J. P. Morgan plc a Komerční banky, a. s., doporučuje pokračovat ve výběrovém řízení na nabyvatele 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., v držení Fondu národního majetku České republiky, a to s přihlédnutím ke smluvním ujednáním obsaženým ve Smlouvě o spolupráci při společném prodeji, uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a společností TelSource N. V. s tím, že představitelé Fondu národního majetku České republiky a jeho poradci ve spolupráci s Meziresortním koordinačním výborem

1. budou jednat s konsorcii, která jsou reprezentována těmito subjekty:

a) The Blackstone Group International Limited, Deutsche Bank AG a fondy jimi spravovanými a TDC A/S (bývalý TeleDanmark) jako telekomunikační operátor,

b) CVC Capital Partners S. A., Spectrum Equity Investors a fondy jimi spravovanými a Swisscom A. G. jako telekomunikační operátor,

2. budou pokračovat v jednání za splnění následujících podmínek:

a) zachování složení konsorcií, včetně telekomunikačních operátorů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení, v souladu se specifikací obsaženou v nabídkách ze dne 8. dubna 2002,

b) předložení závazné smlouvy s telekomunikačním operátorem o jeho závazné účasti v příslušném konsorciu,

c) doložení skutečnosti, že došlo k zajištění financování před podpisem smlouvy o koupi akcií,

d) ukončení due diligence před podpisem smlouvy o koupi akcií,

e) zvýšení kupní ceny obsažené v nabídce ze dne 8. dubna 2002,

f) zajištění splatnosti kupní ceny jednorázově proti převodu akcií,

g) předložení závazné nabídky do 26. dubna 2002 s tím, že vláda tuto nabídku projedná na jednání své schůze dne 29. dubna 2002;

III. u k l á d á ministru financí zajistit realizaci bodu II tohoto usnesení.


Provede:

ministr financí a
předseda prezidia Fondu národního
majetku České republiky