Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1142

k situační zprávě o stavu realizace projektu dálnice D 47

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Situační zprávu o stavu realizace projektu dálnice D 47 včetně návrhů Smluv o financování a Přímé Realizační dohody, obsaženou v části II a III materiálu č. j. D337/2002,

2. zrušení stupně utajení Důvěrné předkladatelem u materiálu č. j. D337/2002;

II. u k l á d á ministru dopravy a spojů

1. zahájit jednání ve věci úprav Realizační dohody v návaznosti na zpoždění zahájení výstavby dálnice D 47 oproti harmonogramu výstavby uvedeného v Realizační dohodě,

2. pokračovat v jednání o Smlouvách o financování a Přímé Realizační dohodě tak, aby financování projektu dálnice D 47 bylo uzavřeno v rámci lhůt vyplývajících z Realizační dohody,

3. zajistit převzetí finančních závazků státu vyplývajících z Realizační dohody prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.


Provede:

ministr dopravy a spojů

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.