Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 441

o odvolání přednosty Okresního úřadu Benešov

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. o d v o l á v á

ke dni 31. října 1995 pana ing. Václava Š i m ů n k a z funkce přednosty Okresního úřadu Benešov;

II. u k l á d á

ministru vnitra předložit po provedeném výběrovém řízení vládě návrh na jmenování nového přednosty Okresního úřadu Benešov.

Provede:

ministr vnitra

Na vědomí:

přednosta Okresního úřadu Benešov

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.