Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 933

k návrhu na obeslání pátého zasedání Konference smluvních stran
Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci
v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací,
zvláště v Africe


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s obesláním pátého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe, které se koná ve dnech 1. až 12. října 2001 v Ženevě, Švýcarsko (dále jen"„Zasedání"),

2. s postupem delegace České republiky (dále jen "delegace") na Zasedání podle zásad uvedených v části III předloženého materiálu;

II. j m e n u j e delegaci pro Zasedání ve složení:

vedoucí: Ing. Martina Motlová, náměstkyně ministra životního prostředí,

alternáti: Ing. Milan Hovorka, chargé d‘affaires a. i., stálá mise České republiky při úřadovnách Organizace spojených národů v Ženevě,

Mgr. Dagmar Kubínová, Ministerstvo životního prostředí, národní kontaktní osoba pro Úmluvu uvedenou v bodě I/1 tohoto usnesení v České republice,

člen: Ing. Jan Sokol, Ministerstvo zemědělství;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí na návrh ministra životního prostředí vybavit delegaci plnou mocí k účasti na Zasedání,

2. ministru životního prostředí předložit vládě informaci o průběhu a výsledcích Zasedání;

IV. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace budou hrazeny z rozpočtových prostředků vysílajících resortů.


Provedou:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři životního prostředí,
zemědělství