Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 425

o doporučení ke spolupodpisu rozhodnutí prezidenta republiky
o jmenování rektora univerzity


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

d o p o r u č u j e předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování pana prof. Ing. Petra S á h y , CSc., rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.