Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 430 + P

o odpovědi České republiky na žádost Evropského soudu pro lidská práva
o předložení písemného stanoviska k přijatelnosti stížnosti
č. 52207/99 Bankovič a spol., podané proti České republice
a dalším státům Organizace Severoatlantické smlouvy


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í stanovisko pracovní komise, jmenované na základě usnesení vlády ze 4. prosince 2000 č. 1243, ke zprávě o postupu v případu Bankovič a spol. proti České republice a dalším státům Organizace Severoatlantické smlouvy (stížnost č. 52207/99 k Evropskému soudu pro lidská práva), ke stanovisku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k přijatelnosti stížnosti, a to stanovisko uvedené pracovní komise obsažené v části III předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e odpověď České republiky na žádost Evropského soudu pro lidská práva o písemné stanovisko k přijatelnosti stížnosti uvedené v bodě I tohoto usnesení obsaženou v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á zmocněnci pro zastupování České republiky při projednávání stížností na porušování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod před Evropskou komisí a Evropským soudem pro lidská práva, aby do 4. května 2001 zaslal odpověď uvedenou v bodě II tohoto usnesení Evropskému soudu pro lidská práva.


Provede:
zmocněnec pro zastupování
České republiky při projednávání
stížností na porušování Úmluvy
o ochraně lidských práv a
základních svobod před
Evropskou komisí a
Evropským soudem pro
lidská práva
O d p o v ě ď

České republiky na žádost Evropského soudu pro lidská práva o písemné stano-
visko k přijatelnosti stížnosti č. 52207/99 Bankovič a spol., podané proti Belgic-
kému království, České republice, Dánskému království, Francouzské republice,
Spolkové republice Německo, Řecké republice, Maďarské republice, Islandské
republice, Italské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému
království, Norskému království, Polské republice, Portugalské republice, Špa-
nělskému království, Turecké republice a Spojenému království Velké Británie a
Severního Irska
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
České republiky

Sekretariát vládního zmocněnce

Věc: Stížnost č. 52207/99
BANKOVIČ a spol. proti Belgickému království, České republice, Dánskému království, Francouzské republice, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Maďarské republice, Islandské republice, Italské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království, Norskému království, Polské republice, Portugalské republice, Španělskému království, Turecké republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska


Vážený pane,

k žádosti Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. září 2000 o písemné stanovisko České republiky k přijatelnosti shora uvedené stížnosti Vám sděluji, s odvoláním na schůzi vlády České republiky, která se konala dne 2. května 2001, že vláda České republiky, obdobně jako vlády ostatních obviněných států spojených společným zájmem, přijala mutatis mutandis za své stanovisko Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve znění ze dne 20. dubna 2001 a žádá Soud, aby toto stanovisko pokládal také za stanovisko České republiky.

V příloze je připojena kopie zmíněného stanoviska Spojeného království, jež bylo zpracováno v koordinaci se všemi obviněnými státy, a ke kterému se Česká republika připojuje.

Zdvořilostní formule Příloha

Vážený pan
Michele de SALVIA
Greffier
Evropský soud pro lidská práva
Štrasburk - Francie