Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 532

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády a upřesnění vlády;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zemědělství vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru zemědělství a předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vypracovat a předložit vládě návrh zákona zajišťujícího komplexní právní úpravu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. místopředsedu vlády a ministra zemědělství, aby odůvodnil vládní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr zemědělství, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.