Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 411 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. (tisk č. 1852)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á

k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. (tisk č. 1852), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e

předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 12. července 1995 č. 411

S t a n o v i s k o vlády k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.

(tisk č. 1852)

Vláda na svém zasedání dne 12. července 1995 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., předložený poslancem R. Kolářem a dalšími (tisk č. 1852) a nevyslovila s ním souhlas.

Navrhovaná právní úprava reaguje na zvýšení stravného při zahraničních pracovních cestách, které by mohlo mít za následek zvýšení nákladů podnikatelského sektoru a snížení jeho konkurenceschopnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí provádí v současné době celkový rozbor účinnosti platné právní úpravy poskytování cestovních náhrad od roku 1992 a analýzu poskytování těchto náhrad ve vybraných evropských zemích. Po zpracování těchto poznatků bude předložen návrh nové právní úpravy v této oblasti. Návrhu zákona, jak je zřejmé z důvodové zprávy, analýza dosavadního postupu při stanovování výše stravného nepředcházela. Jeho případné přijetí by mohlo znamenat neorganický zásah do současného systému poskytování této cestovní náhrady.

Vláda současně upozorňuje na následující legislativně technické nedostatky návrhu:

1. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, byl přijat tehdejším Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky, nejde proto o zákon České národní rady. Slova "České národní rady" proto bude třeba v návrhu vypustit.

2. V Čl. I návrhu se za slovy "V § 12 odst. 1 se na konci" místo slov "doplní věta" uvedou slova "připojuje tato věta:".