Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 407 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tisk č. 1864)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tisk č. 1864), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e

předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 12. července 1995 č. 407

S t a n o v i s k o vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

(tisk č. 1864)

Vláda na své schůzi dne 12. července 1995 projednala návrh zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR a vyjádřila s tímto návrhem zákona s o u h l a s .

Vláda však zásadně odmítá tu část argumentace, obsaženou v důvodové zprávě, z níž vyplývá, že v současné době není státní aparát od osob, na které se lustrační zákon vztahuje, plně očištěn. Vláda garantuje, že v její působnosti je lustrační zákon důsledně naplňován a vyslovuje jednoznačné přesvědčení, že po uplynulém pětiletém období došlo k plné stabilizaci a demokratizaci státního aparátu ve smyslu záměru posuzovaného zákona.

Při zaujetí kladného stanoviska k předloženému návrhu zákona vláda vychází z toho, že při dalším dotváření státního aparátu je po určitou dobu ještě třeba ochránit státní aparát před tím, aby se do odpovědných funkcí vraceli lidé, kteří se v minulosti podíleli na totalitním režimu.

Z legislativního hlediska vláda doporučuje dopracovat název návrhu zákona, doplnit úvodní větu návrhu zákona a vlastní text novely uvést v tomto znění:

"Čl. I

V § 23 zákona č 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, se slova "pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1998".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."