Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 500

o zvýšení rozpočtových prostředků ministerstva spravedlnosti pro Vězeňskou službu České republiky na rok 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

se zvýšením rozpočtových prostředků ministerstva spravedlnosti pro Vězeňskou službu České republiky na úhradu nezbytně nutných a prokázaných výdajů na rok 1995 nad rámec schváleného rozpočtu a Všeobecné pokladní správy, a to o částku ve výši do 184 mil. Kč;

II. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru financí uvolnit finanční prostředky podle bodu I tohoto usnesení z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu na rok 1995 a ověřit použití těchto finančních prostředků na mzdové prostředky pracovníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky v rámci jejich reálně naplněných stavů.

Provede:

místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.