Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-22

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2213/12
Počet listů: 4
V Praze dne 22. února 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 22. února 2012

(8. schůze)

Schůzi řídil 1. místopředseda vlády Karel Schwarzenberg.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a ministra financí o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)č.j. 108/12Vláda zevrubně projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 104                         


s tím, že bude návrh zákona upraven podle připomínky ministra obrany (chybovost v § 23 a v § 24 bude navržena ve výši 3%).Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 109/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 105                         


s tím, že bude návrh zákona upraven podle připomínky ministra obrany (bude navrženo nové vymezení volebních obvodů č. 16 a č. 18)Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením základních registrůč.j. 110/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 106                         


s tím, že bude návrh zákona upraven podle připomínek uvedených v předaném písemném podkladu ministra financí a podle připomínky 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí (část šestá, čl. VI, § 23f a § 23g).Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 56/12Vláda projednala materiál předložený ministry vnitra, průmyslu a obchodu a spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 107                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Optimalizace auditní činnosti v České republice pro Operační programy přeshraniční spolupráce 2007 až 2013 včetně souvisejících změn v usneseních vládyč.j. 123/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 108                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.7.
Dopracování metodiky pro využití metody EPC (Energy Performance Contracting) - energetické služby se zárukouč.j. 97/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 109                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc leden 2012č.j. 126/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 110                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2011č.j. 120/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 111                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Návrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komiseč.j. 121/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 112                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektůč.j. 122/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 113                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 113  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 29. února a 1. března 2012č.j. 127/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 114                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí států Visegrádské skupiny, států Východního partnerství, Dánského království, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky a zástupců Evropské komise ve dnech 4. a 5. března 2012 v Prazeč.j. 129/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 115                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády Irácké republiky Hussaina al-Shahristaniho s delegací v České republice ve dnech 22. až 24. ledna 2012č.j. 128/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 116                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Změna příslušnosti hospodaření s 15 % podílem majetkové účasti státu na hospodaření společnosti ČEPS, a.s., z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo průmyslu a obchoduč.j. 140/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 117                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Návrh na obeslání Diplomatické konference k přijetí návrhu Protokolu o kosmických statcích k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, konané ve dnech 26. února až 9. března 2012 v Berlíněč.j. 139/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 118                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 118  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.17.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Provoz a správa centrály systému Czech POINT - 1. pololetí 2012, v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 119/12Materiál předložený ministrem vnitra a zařazený jako bod 4 v části Pro informaci Programu schůze vlády dne 22. února 2012 byl stažen z programu jednání.18.
Šestá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a to za rok 2010č.j. 131/12Vláda vzala na vědomí informace obsažené v materiálu předloženém ministrem životního prostředí a doplňující ústní informace ministra životního prostředí.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 124/12


2.
Informace o stavu plnění úkolů stanovených usnesením vlády ze dne 2. listopadu 2011 č. 796, ke Zprávě o aktuálním stavu programu základních registrů s uvedením problémových oblastí (předložil ministr vnitra)č.j. 130/12


3.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Zajištění podpory systému elektronické spisové služby Ministerstva vnitra na léta 2012 a 2013, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 133/12zaznam.doc  


1. místopředseda vlády
Karel Schwarzenberg, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman