Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1119

k návrhu na podpis Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi a Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujících Úmluvu Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s podpisem

1. Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a

2. Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu,

ze dne 15. listopadu 2000 obsažených v části III materiálu č. j. 1437/02 (dále jen „Protokoly“);

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby zmocnil mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky při Organizaci spojených národů pana Hynka Kmoníčka, k podpisu Protokolů s výhradou ratifikace;

III. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit vládě spolu s návrhem na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu návrh na ratifikaci Protokolů.


Provede:

1. místopředseda vlády a
ministr vnitra