Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1138

k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění
mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
o účasti České republiky v Akčním programu Společenství
pro podporu nevládních organizací činných
hlavně v oblasti ochrany životního prostředí


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. souhlasí se sjednáním Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Akčním programu Společenství pro podporu nevládních organizací činných hlavně v oblasti ochrany životního prostředí podle návrhu obsaženého v části III materiálu č. j. 1501/02 (dále jen „Memorandum“);

II. z m o c ň u j e ministra životního prostředí k podpisu Memoranda;

III. u k l á d á ministru životního prostředí, aby po vstupu Memoranda v plat-nost zajistil jeho provádění.Provede:

ministr životního prostředíPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.