Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-19

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2298/12
V Praze dne 7. ledna 2013

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 19. prosince 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti



č.j. 1300/12



Předkládá: předseda vlády


3.
Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech



č.j. 1007/12



Předkládá: ministr financí


4.
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů



č.j. 1005/12



Předkládá: ministr financí


5.
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)



č.j. 1233/12



Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr spravedlnosti


6.
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení



č.j. 1269/12



Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí


7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů



č.j. 1282/12



Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí


8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů



č.j. 1264/12



Předkládá: ministr zdravotnictví


9.
Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních



č.j. 1060/12



Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky



č.j. 1098/12



Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


11.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 859)



č.j. 1284/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


12.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 860)



č.j. 1285/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


13.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 861)



č.j. 1286/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


14.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 862)



č.j. 1287/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


15.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 863)



č.j. 1288/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


16.
Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otty Chaloupky, Davida Kádnera a Miroslava Petráně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 864)



č.j. 1289/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


17.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 866)



č.j. 1290/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


18.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 867)



č.j. 1291/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


19.
Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 868)



č.j. 1292/12



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


20.
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou



č.j. 1275/12



Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky


21.
Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů v kapitole Ministerstva spravedlnosti - justiční část v letech 2012 až 2015



č.j. 1295/12



Předkládá: ministr spravedlnosti


22.
Centrální registr administrativních budov



č.j. 1297/12



Předkládá: ministr financí


23.
Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán



č.j. 1277/12



Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


24.
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 – 2017



č.j. 1283/12



Předkládá: ministr zdravotnictví


25.
Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním vyšší kupní ceny za pozemky pro Muzeum umění Olomouc



č.j. 1296/12



Předkládá: ministr financí


26.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2012



č.j. 1298/12



Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

27.
Návrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku



č.j. 1271/12



Předkládají: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec


28.
Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu



č.j. 1299/12



Předkládají: ministři vnitra a spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


29.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rumunsku, která se uskutečnila ve dnech 17. – 18. října 2012



č.j. 1280/12



Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


30.
Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary R. Clinton v České republice dne 3. prosince 2012



č.j. 1281/12



Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé




* * *

Pro informaci:



1.
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2012



č.j. 1276/12



Předkládají: ministři zdravotnictví a financí



2.
Informace o plnění víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev



č.j. 1273/12



Předkládá: ministr zemědělství



3.
Vyhodnocení účinků nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů



č.j. 1268/12



Předkládá: ministr pro místní rozvoj



4.
Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013



č.j. 1293/12



Předkládá: vedoucí Úřadu vlády



5.
Informace Ministerstva spravedlnosti o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky“



č.j. 1294/12



Předkládá: ministr spravedlnosti



6.
Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu



č.j. 1270/12



Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy





Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.




Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf