Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 580

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách podle návrhu obsaženého v části III materiálu č. j. 680/03 (dále jen „Dohoda“);

II. z m o c ň u j e ministra financí a jako alternáta Mgr. Zdeňka Richtra, generálního ředitele Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel, k podpisu Dohody;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh mini-stra financí oznámil druhé smluvní straně schválení Dohody ve smyslu jejího článku 21,

2. ministru financí, aby po vstupu Dohody v platnost zabezpečil její provádění.Provedou:

ministr financí,
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.