Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 369

o postoupení pohledávky České konsolidační agentury
za společností TERMIZO, a. s., přímému zájemci - městu Liberec


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace o postoupení pohledávky České konsolidační agentury za společností TERMIZO, a. s., přímému zájemci - městu Liberec, obsažené v části II a III materiálu č. j. 288/02;

II. s o u h l a s í

1. s postoupením pohledávky, včetně příslušenství ve výši 1 924 117 813,75 Kč ke dni 31. prosince 2001 za společností TERMIZO, a. s., přímému zájemci - městu Liberec za úplatu ve výši 715 000 000,- Kč s okamžitou jednorázovou úhradou, za podmínky vyvázání ostatních měst a obcí z jejího ručení a za podmínky předchozího posouzení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z hlediska veřejné podpory,

2. s tím, aby náklady a případné navýšení ztráty České konsolidační agentury, spojené s postoupením pohledávky podle bodu II/1 tohoto usnesení, bylo řešeno v rámci úhrady celkové ztráty České konsolidační agentury;

III. u k l á d á

1. ministru financí zajistit posouzení pohledávky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle bodu II/1 tohoto usnesení,

2. ministru financí zajistit prostřednictvím České konsolidační agentury realizaci bodu II tohoto usnesení (s výjimkou postupu podle bodu II/1 tohoto usnesení).


Provede:

ministr financí


Na vědomí:

hejtman Libereckého kraje